Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności

KATARZYNA WESOŁOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.004

Abstrakt


Możliwość świadczenia pracy przez osobę pozbawioną wolności uregulowana została w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z art. 121 § 2 wskazanej ustawy skazany może zostać zatrudniony na podstawie skierowania do pracy albo może on wykonywać pracę zarobkową w ramach umowy o pracę. Na podstawie wskazanej regulacji umożliwiono osobom pozbawionym wolności wykonywanie pracy również na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Zgodnie z treścią art. 102 pkt 4 k.k.w. osoby pozbawione wolności mają prawo do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach. Na mocy art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe.

Ten artykuł ma na celu podjęcie próby analizy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności w poszczególnych, wymienionych przez ustawodawcę w art. 121 § 2 k.k.w. stosunkach prawnych.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia społeczne; osoby odbywające karę pozbawienia wolności; zatrudnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bessaraba R., Praca nakładcza, ,,Służba Pracownicza” 1999, nr 11

Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2013

Gudowska B., w: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2014

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014

Kowalczyk A., Pojęcie charakter oraz zakres zastosowania pracy nakładczej, w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków rocznik 2003/2004

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna informacja statystyczna za rok 2014

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014

Radzisław A., w: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch - Rekowski, Warszawa 2015

Orzecznictwo

Wyrok TK z 23 lutego 2010 r., P 20/09, OTK – A 2010, nr 2, poz. 13


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism