Zatrudnienie osób odbywających karę pozbawienia wolności w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

MARCIN MAZUR

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.003

Abstrakt


W niniejszym artykule autor przedstawia w porządku chronologicznym działania, jakie podejmowali kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich w kwestii zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wskazano w nim, iż zagadnieniem, które ulegało już kilkukrotnym zmianom, jest poziom wynagrodzenia za pracę więźniów. Autor przedstawia szereg działań Rzecznika Praw Obywatelskich, które mają na celu ochronę praw więźniów do godziwego wynagrodzenia. Jednocześnie autor sugeruje, iż obecne rozwiązanie legislacyjne nie wpływa pozytywnie na poziom zatrudnienia i powinno być przygotowane nowe, w którym ustawodawca w większym stopniu odczyta zapatrywanie Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. (P 20/09).


Słowa kluczowe


Rzecznik Praw Obywatelskich; zatrudnienie; osoby pozbawione wolności; wynagrodzenie minimalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bramska M., Zatrudnienie (w:) Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, red. J. Malec, RPO-Mat. Nr 28, Warszawa 1995Bulenda T., Musidłowski R., Zagórski J., Konstytucyjne wolności i prawa socjalne osób uwięzionych i ich urzeczywistnianie (w:) Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003

Garlicki L., Komentarz do art. 32 Konstytucji. Komentarz. T. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

Kalisz T., Kwieciński A., Zmiany w zakresie odpłatności za pracę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, red. A. Kwieciński,Warszawa 2014

Majewski W., Migal Z., Zatrudnienie więźniów (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, red. T. Szymanowski, J. Cegielska, J. Czołgoszewski, S. Lelental, J. Pomiankiewicz, Warszawa 2009

Odrowąż-Sypniewski W., Opinia w sprawiezgodności z Konstytucją RP projektowanego brzmienia art. 123 §2 Kodeksu karnego wykonawczego (z dnia 6 marca 2003 r.)

Płatek M., Opina prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 389) – projekt poselski (z dnia 14 maja 2002 r.)

Postulski K., Komentarz do art. 121 kodeksu karnego wykonawczego, LEX/el 2014

Sieradzka M., Komentarz do art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, LEX/el. 2012

Wójcik-Adamska K., Zatrudniony więzień bez emerytury, http://www4.rp.pl/artykul/706328-Wiezniowie-zatrudnieni-ale-bez-emerytury.html

Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000

Netografia

https://www.rpo.gov.pl/pl/krajowy-mechanizm-prewencji

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=264050

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Debata_Zatrudnienie_osob_skazanych_z_dnia_13-09-2012_r_cz.%20I_13-09-2012%20czI.mp3

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Debata_Zatrudnienie_osob_skazanych_z_dnia_13-09-2012_r_cz_II.mp3

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/krajowy-mechanizm-prewencji-zorganizowa%C5%82-w-biurze-rzecznika-praw-obywatelskich-debat%C4%99

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1476712

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20RPO-695870-VII-12%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20z%20dnia%2019.08.2013%20r.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowiedz%20MS%20z%20dnia%2020.09.2013%20r.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pisma%20od%20Stowarzyszenia%20Interwencji%20Prawnej%20i%20Fundacji%20Pomoc%20Potrzebuj%C4%85cym.pdf

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2014/7/II.517.1812.2014/159012.pdf

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=159012

https://www.rpo.gov.pl/pliki/13527103260.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism