Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – zarys problematyki

MARTA KIEREPKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.001

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia głównych problemów z zakresu zatrudniania osób pozbawionych wolności. Zatrudnianie osób pozbawionych wolności jest tematem złożonym, w którym oprócz regulacji normatywnej ważną rolę pełnią zagadnienia socjologiczne, psychologiczne i resocjalizacyjne. Artykuł zawiera usystematyzowany opis form zatrudnienia i podmiotów zatrudniających, wynagrodzenia za pracę oraz głównych praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem skazanych. Znaczna część tekstu poświęcona jest praktycznemu wymiarowi zatrudniania osadzonych, włącznie z podaniem przykładów jednostek zatrudniających skazanych oraz dziedzin, w jakich się specjalizują. Opracowanie zwraca również uwagę na korzyści płynące z zatrudniania osób pozbawionych wolności i na ewentualne obawy społeczne w związku z tą formą zatrudnienia. Ponadto w tekście opisano programy pomocy i wsparcia, mające na celu podniesienie poziomu zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz wzbogacono opracowanie o dane statystyczne.

Słowa kluczowe


zatrudnianie więźniów; resocjalizacja; formy zatrudnienia; prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Felczak J., Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów, Warszawa 2014

Kotowski W., Zatrudnianie osób pozbawionych wolności. Komentarz, LEX/el 2013

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011

Łupińska A., Kto zatrudni więźnia?, „Forum penitencjarne” 2015, nr 11 (210)

Popularny słownik języka polskiego, oprac. Elżbiety Sobol, Warszawa 2001

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. LEX/el 2014 [dostęp:19.11.2015]

Potulski J., w: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. red. J. Lachowski, Warszawa 2015

Świątek-Rudoman J., Praca osób pozbawionych wolności – wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa penitencjarnego, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, T. XXX

Źródła internetowe

Prison life, https://www.gov.uk/life-in-prison/education-and-work-in-prison

[dostęp: 04.06.2015 r.].

http://www.druknr1.pl/oferta.html [dostęp: 14.11.2015 r.]

http://www.pepebe.pl/o-firmie.html [dostęp: 14.11.2015 r.]

http://www.igbbaltica.pl/pl.html [dostęp: 14.11.2015 r.]

Przywięzienne zakłady pracy, http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/przywięzienne-zaklady-pracy/ [dostęp: 14.11.2015 r.]

http://old.igbpiast.pl/content/hodowla [dostęp: 14.11.2015 r.]

http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5853 [dostęp:18.11.2015]

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2008 r. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/221923/221923_798042_32_2.pdf [dostęp: 04.06.2015 r.]

Ilu więźniów pracuje w Polsce, http://prawo.rp.pl/artykul/896336.html [dostęp: 04.06.2015 r.]

Bezrobocie osadzonych nadal problemem więziennictwa, http://prawo.rp.pl/artykul/757715,933118-Bezrobocie-osadzonych-nadal-problemem-wieziennictwa.html?referer=redpol [dostęp: 04.06.2015 r.]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism