Roszczenia pracodawcy w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

MICHAŁ BRODECKI

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.011

Abstrakt


Artykuł przedstawia tematykę związaną z roszczeniami pracodawcy w przypadku  nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy  pracodawcy. W celu dokładnego omówienia tematu, w pierwszej kolejności podjęto tematykę  związaną ze skutecznością oświadczenia woli pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art.  55 §1¹ k.p. oraz pojęciem nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy. Analiza  wzmiankowanej instytucji prowadzi do wniosku, iż pracodawcy przysługuje odszkodowanie w  wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Natomiast w przypadku umów o  pracę na czas określony albo wykonywania określonej pracy, pracodawcy należy się wynagrodzenia  pracownika za okres 2 tygodni, przy czym roszczenie to jest niezależnie od poniesionej przez niego  szkody i ma ono formę zryczałtowaną. 


Słowa kluczowe


roszczenia pracodawcy; nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy; odszkodowanie dla pracodawcy; rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy; roszczenia odszkodowawcze pracodawcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brol R., Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, ,,Służba Pracownicza” 1999, nr 7- 8

Dąbrowski M., Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy (uwagi de lege lata), ,,Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 1996, nr 3

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012

Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2013

Małysz F., Pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia, ,,Służba Pracownicza” 2008, nr 3

Marek A., Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy, ,,Służba Pracownicza” 2004, nr 7

Płażek S., Wątpliwości wokół rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia (art. 55 k.p.), ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 4

Przeździek L., Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, ,,Służba Pracownicza” 2002, nr 2

Romer T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2012

Sanetra W., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w znowelizowanym Kodeksie pracy, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 1996, nr 6

Sobczyk A., Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia, Gdańsk 2010


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism