Mobbing w miejscu pracy jako przyczyna rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

ALEKSANDRA PIĄTKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.010

Abstrakt


Opracowanie obejmuje problematykę związaną z przedstawieniem zjawiska mobbingu  jako przyczyny rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. W artykule  zawarto podstawowe informacje dotyczące mobbingu w znaczeniu kodeksowym, definicję zjawiska i  jego interpretację w świetle judykatury Sądu Najwyższego. Opracowanie porusza problem stworzenia  jednolitego portretu psychologicznego ofiary mobbingu i mobbera, a także traktuje o  odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy. W dalszej części artykułu omówiono  również zagadnienie mobbingu w kontekście ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych  obowiązków wobec pracownika. Poza tym, publikacja zawiera kwestie dotyczące o długości terminu  do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także formie i treści oświadczenia pracownika o  rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wystąpienia mobbingu w miejscu pracy. 


Słowa kluczowe


mobbing; rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; mobber; ofiara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943k.p.), „Państwo i Prawo” 2004, nr 12

Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa 2012

Merecz D., Mościcka A., Drabek M., Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania. Zakład psychologii pracy, Łódź 2005

Romer M.T., Mobbing i jego konsekwencje, ,,Prawo Pracy” 2005

Romer M.T., Najda M., Mobbing w ujęciu psychologiczno- prawnym, Warszawa 2011

The Mobbing Encyclopaedia Bullying; Whistleblowing The Definition of Mobbing at Workplaces, Heinz Leymann-12100e, http://www.leymann.se/English/12100E.HTM

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594

Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 40/11, LEX nr 1102989

Wyrok SN z dnia 2 października 2009, II PK 105/09, Legalis nr 287814

Wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., II PK 88/08, OSNP 2010, nr 9–10, poz. 114

Wyrok SN z dnia 20 marca 2007 roku, II PK 221/06 , OSNP 2008, nr 9–10, poz. 122

Wyrok SN z dnia17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, nr 5-6, poz. 58

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., IPK 103/05, OSNP 2006 nr 21-22, poz. 321


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism