Rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

ILONA RADZIWON

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.008

Abstrakt


Artykuł przedstawia zagadnienie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez  wypowiedzenia z winy pracodawcy. Analizie poddano pojęcie ciężkiego naruszenia podstawowych  obowiązków przez pracodawcę jako przesłankę do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez  wypowiedzenia. Celem niniejszego opracowania jest także wskazanie formy i konsekwencji  oświadczenia woli pracownika prowadzących do rozwiązania stosunku pracy oraz kwestii  odszkodowania przysługującego mu z tego tytułu. Artykuł został wzbogacony o aktualne stanowisko  doktryny i orzecznictwa w sprawach spornych z omawianego problemu. 


Słowa kluczowe


rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy; ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy; obowiązki pracodawcy; odszkodowanie przysługujące pracownikowi; skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Dörre-Nowak D., Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 9

Góral Z., Kontrola pracownika a zasada ochrony jego godności i innych dóbr osobistych - zagadnienia wybrane, w: Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005

Liszcz T., Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, ,,Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 1

Maniewska E., Jaśkowski K., Kodeks pracy. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014

Musiała A., Niewypłacenie wynagrodzenia ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy, ,,Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 4

Nowak M., Rozwiązanie niezwłoczne umowy o pracę przez pracownika w razie upadłości pracodawcy, w: Prawo pracy, red. G. Uścińska, Warszawa 2013

Piankowski M., Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika, w: Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997

Pisarczyk Ł., Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 10

Sanetra W., Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 11

Sobczyk A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Warszawa 2010

Torbus U., Glosa do wyroku SN z dnia 24 października 2013 r., II PK 25/13, GSP- Prz. Orz. 2014, nr 3

Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 24 października 2013 r., II PK 25/13, LEX nr 1413153

Wyrok SN z dnia 27 lipca 2013 r., I PK 53/12, OSNP 2013, nr 15-16, poz. 173

Wyrok SN z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 558297

Wyrok SN z dnia 23 września 2009 r., IV KK 66/09, LEX nr 524064

Wyrok SN z dnia 8 lipca 2009 r., I BP 5/09, OSNP 2011, nr 5-6, poz. 69

Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., I PK 127/09, OSNP 2010, nr 15-16, poz. 183

Wyrok SN z dnia 7 maja 2008 r., II PK 331/07, OSNP 2009, nr 17-18, poz. 230

Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2008 r., III PK 88/07, Legalis nr 316350

Wyrok SN z dnia 6 marca 2008 r., II PK 185/07, OSNP 2009, z. 13-14, poz. 170

Wyrok SN z dnia 21 lutego 2008 r., II PK 171/07, OSNP 2009, nr 9-10, poz. 118

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, LEX nr 551138

Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2006 r., I PK 123/06, OSNP 2008, nr 1-2, poz. 14

Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 219

Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r., I PK 20/05, OSNP 2006, nr 13-14, poz. 200

Wyrok SN z dnia 5 lipca 2005 r., I PK 276/04, ,,Wokanda” 2006, nr 2

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 81/2000, OSNAPiUS 2002, nr 11, poz. 265

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 516/99, OSNP 2001, z. 11, poz. 601

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 28 lutego 2013 r., III AUa 1494/12, Legalis nr 755567

Wyrok SA w Katowicach z dnia 31 marca 2006 r.III APa 90/05, LEX nr 217087


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism