Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

RENATA BADOWIEC

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2015.007

Abstrakt


W artykule została przedstawiona analiza roszczeń przysługujących pracownikom w  razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takich sytuacjach  pracownicy mają możliwość powrotu do pracy, otrzymania wynagrodzenia za czas pozostawania bez  pracy lub odszkodowania (w przypadku stwierdzenia przez sąd, że orzeczenie przywrócenia do pracy  jest niecelowe albo niemożliwe). Ostatnie z roszczeń jest również możliwe do spełnienia, gdy  pracownik nie chce odzyskać bezprawnie utraconego stanowiska pracy. W opracowaniu została  ponadto dokonana analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym art. 58 kodeksu  pracy nie jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 


Słowa kluczowe


zwolnienie z pracy; roszczenia pracowników; przywrócenie do pracy; odszkodowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bednarz M., Odpowiedzialność za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/odpowiedzialnosc-zaniezgodne- z-prawem-rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia/

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy: Tendencje zmian, Warszawa 2009

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2012

U. Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Prawo pracy: podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2012

Jaśkowski K., Meritum Prawo pracy 2014

Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX/el., 2015

Musiała A., Glosa do wyroku TK z dnia 27 listopada 2007, SK 18/05, ,,Państwo i Prawo” 2008, nr 12, poz. 126-131

Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2012

Zacharewicz M., Odpowiedzialność pracodawcy w oparciu o przepisy kodeksu pracy a odpowiedzialność na gruncie kodeksu cywilnego, http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_10.pdf

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 17 listopada 1981 r., I PR 91/81, OSNC 1982, nr 5-6, poz. 81

Wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, OTK-A 2007, nr 10, poz. 128

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2009 r., I PK 135/08, OSNP 2010, nr 15-16, poz. 188

Wyrok SN z dnia 18 sierpnia 2010 r., II PK 28/10, OSNP 2011, nr 23-24, poz. 296

Wyrok SN z dnia 5 lipca 2011 r., I PK 24/11, OSNP 2012, nr 15-16, poz. 195


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism