Historia czasopisma

Informacja o genezie powstania i celach czasopisma

Pomysł założenia czasopisma „Pracownik i Pracodawca” narodził się jako odpowiedź na zaangażowanie naukowe członków Koła Naukowego Prawa Pracy UwB i Studenckiego Koła Prawa Pracy UMK, obserwowane przez ich opiekunów od kilku lat. Przejawiało się ono w organizowaniu konferencji naukowych w Białymstoku i Toruniu oraz aktywnym uczestnictwie w konferencjach innych ośrodków akademickich. Umożliwiały one prezentację przemyśleń naukowych, zarówno podczas wygłaszania referatów, jak i podczas ożywionej dyskusji. Wraz z rosnącym doświadczeniem studentów, którzy często kontynuowali swoje zainteresowania badawcze także na studiach doktoranckich, pojawiła się potrzeba zachowania tych opracowań, które wydawały się interesujące i warte, aby pokazać je szerszemu gronu czytelników. Wydawane dotychczas publikacje pokonferencyjne rządziły się swoimi prawami i nie były, z powodu małej częstotliwości, formą zaspokajającą istniejące potrzeby. W takich okolicznościach pojawiła się propozycja utworzenia czasopisma przez studentów i doktorantów pod merytoryczną opieką pracowników naukowych.

Czasopismo jako cel stawia sobie rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów. Pragniemy, aby nauka stała się jedną z pasji młodych osób. Publikacja w czasopiśmie ma sprawiać radość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy – to także jest nasz cel. Liczymy, że czasopismo będzie motywacją do dalszej, pogłębionej pracy naukowej.   Partnerzy platformy czasopism