Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo "Pracownik i Pracodawca" jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym. Publikowane są w nim opracowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym artykuły i glosy.

Czasopismo "Pracownik i Pracodawca" stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów. Publikacja w czasopiśmie ma sprawiać radość i satysfakcję oraz stanowić motywację do dalszej pracy naukowej.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny artykuły i glosy zgłoszone do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są recenzowane z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości). Na podstawie uzyskanych recenzji Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania. Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, druga zaś – negatywna, powoływany jest trzeci recenzent.

Po otrzymaniu uwag recenzentów autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Komitet Redakcyjny terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”.

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procesowi recenzowania nie podlegają sprawozdania.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Wykaz Recenzentów

Prof. UWr Renata Babińska-Górecka (UWr)

Dr Małgorzata Cilak (UMK)

Dr hab.  Dorota Dzienisiuk (UW)

Dr Lech Jamróz (UwB)

Dr Andrzej Jabłoński (UWr)

Dr Marta Madej-Kaleta (UW)

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (UMK)

Dr Dominik Kościuk, UwB

Dr Małgorzata Kurzynoga (UŁ)

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska (UW)

Dr Maciej Łaga (UG)

Dr hab. Anna Musiała (UAM)

Dr Anna Napiórkowska (UMK)

Dr Kamila Naumowicz (UWM)

Dr Łukasz Niewiński (UwB)

Dr hab. Jan Piątkowski (UMK)

Dr hab. Anna Piszcz (UwB)

Dr Michał Raczkowski (UW)

Dr Beata Rutkowska (UMK)

Dr Mikołaj Rylski (USz)

Dr Monika Smusz-Kulesza (UŁ)

Dr Leszek Stępka (UMK)

Dr Jakub Szmit (UG)

Dr Urszula Torbus (US)

Dr hab. Monika Wałachowska (UMK)

Dr Wioletta Witoszko (UwB)

Prof. UMK  Jacek Wantoch-Rekowski (UMK)

Dr Elżbieta Zatyka (UwB)

Dr Katarzyna Żywolewska (UwB)Partnerzy platformy czasopism