Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo "Pracownik i Pracodawca" jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym. Publikowane są w nim opracowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym artykuły i glosy.

Czasopismo "Pracownik i Pracodawca" stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów. Publikacja w czasopiśmie ma sprawiać radość i satysfakcję oraz stanowić motywację do dalszej pracy naukowej.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny artykuły i glosy zgłoszone do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” są recenzowane z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości). Na podstawie uzyskanych recenzji Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania. Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, druga zaś – negatywna, powoływany jest trzeci recenzent.

Po otrzymaniu uwag recenzentów autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Komitet Redakcyjny terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca”.

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Pracownik i Pracodawca” odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procesowi recenzowania nie podlegają sprawozdania.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Wykaz Recenzentów

Wykaz recenzentów

Prof. UWr Renata Babińska-Górecka (UWr)

Dr Katarzyna Bomba (UWM)

Dr Małgorzata Cilak (UMK)

Dr Krzysztof Czarnecki  (Wyższa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)

Dr hab.  Dorota Dzienisiuk (UW)

Dr Lech Jamróz (UwB)

Dr Andrzej Jabłoński (UWr)

Dr Jagoda Jaskulska (UMK)

Dr Marta Madej-Kaleta (UW)

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (UMK)

Dr Dominik Kościuk, UwB

Dr hab. Małgorzata Kurzynoga (UŁ)

Prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska (Akademia Leona Koźmińskiego)

Dr Maciej Łaga (UG)

Prof. UAM dr hab. Anna Musiała (UAM)

Dr Anna Napiórkowska (UMK)

Dr Kamila Naumowicz (UWM)

Dr Łukasz Niewiński (UwB)

Prof. UMK dr hab. Jan Piątkowski (UMK)

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (UwB)

Dr Michał Raczkowski (UW)

Dr Beata Rutkowska (UMK)

Dr Mikołaj Rylski (USz)

Dr Monika Smusz-Kulesza (UŁ)

Dr Leszek Stępka (UMK)

Dr Jakub Szmit (UG)

Dr Urszula Torbus (US)

Dr Aneta Tyc (UŁ)

Prof. UMK dr hab. Monika Wałachowska (UMK)

Dr hab. Wioletta Witoszko (UwB)

Prof. UMK  Jacek Wantoch-Rekowski (UMK)

Dr Elżbieta Zatyka (UwB)

Dr Aleksandra Ziętek-Capiga (UW)

Dr Agata Ziółkowska (UMK)

Dr Krystyna Ziółkowska  (UWM)

Dr Katarzyna Żywolewska (UwB)

 

Wykaz recenzentów opracowań opublikowanych w 2015 r.:

Dr hab.  Dorota Dzienisiuk – UW

Dr Andrzej Jabłoński – UWr

Dr Lech Jamróz – UwB

Dr Dominik Kościuk – UwB

Dr Małgorzata Kurzynoga – UŁ

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska – UW

Dr Marta Madej-Kaleta – UW

Dr hab. Anna Musiała – UAM

Dr Kamila Naumowicz – UWM

Dr Łukasz Niewiński – UwB

Dr hab. Anna Piszcz –UwB

Dr Jakub Szmit – UG

Dr Urszula Torbus – US

Dr Elżbieta Zatyka – UwB

 

Wykaz recenzentów opracowań opublikowanych w 2016 r.:

Dr hab. Renata Babińska-Górecka – UWr

Dr Małgorzata Cilak – UMK w Toruniu

Dr hab. Dorota Dzienisiuk – UW

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska – UW

Dr Marta Madej-Kaleta – UW

Dr Kamila Naumowicz – UWM

Dr Łukasz Niewiński – UwB

Dr Maciej Łaga – UG

Dr Michał Raczkowski – UW

Dr Beata Rutkowska – UMK w Toruniu

Dr Monika Smusz-Kulesza – UŁ

Dr Urszula Torbus – US

Dr Leszek Stępka – UMK w Toruniu

Dr Justyna Świątek-Rudoman – UG

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski – UMK w Toruniu

Dr Urszula Torbus – US  

 

Wykaz recenzentów opracowań opublikowanych w 2017 r.:

Dr hab. Renata Babińska-Górecka – UWr

Dr hab.  Dorota Dzienisiuk – UW

Dr Małgorzata Kurzynoga – UŁ

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska – UW

Dr Maciej Łaga – UG

Dr Marta Madej-Kaleta – UW

Dr Łukasz Niewiński – UwB

Dr Jakub Szmit – UG

Dr Urszula Torbus – US  

Prof. UMK dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

 

Wykaz recenzentów opracowań opublikowanych w 2019 r.:

Dr hab.  Dorota Dzienisiuk – UW

Dr Jagoda Jaskulska – UMK

Dr Marta Madej-Kaleta – UW

Dr Łukasz Niewiński – UwB

Dr Jakub Szmit – UG

 

Zasady Etyczne

Zasady etyczne

Półrocznik naukowy ,,Pracownik i Pracodawca” stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej - Committee on Publication Ethics (COPE).

Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji.

Obowiązki Autorów

Autorzy składają oświadczenia dotyczące oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku negatywnych zjawisk typu ghostwriting lub guest autorship.

Publikowany przez Autora tekst powinien być całkowicie oryginalny. Jeżeli Autor wykorzystał prace innych osób, powinno to zostać przez niego w odpowiedni sposób zacytowane, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do autorstwa utworu lub jego części.

Plagiat niezależnie od swojej formy uznaje się za zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Autor nie powinien publikować tego samego tekstu w więcej niż jednym czasopiśmie. Zachowanie takie uznaje się za niedopuszczalne i nieetyczne. Zasadniczo Autor nie powinien przesyłać do redakcji innych czasopism propozycji publikacji artykułu, który był wcześniej opublikowany. Autor potwierdza spełnienie powyższych wymogów w oświadczeniu, które jest przesyłane wraz z tekstem do publikacji.

Autorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wnoszą znaczny wkład w powstanie zgłaszanego tekstu. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu, powinny zostać wymienione jako jego współautorzy. Autorzy określają w pisemnym oświadczeniu w sposób procentowy swój wkład w powstanie zgłaszanego utworu. Należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w określonych, istotnych aspektach tworzenia utworu.  

Autorzy są zobowiązani do ujawnienia w pisemnym oświadczeniu źródeł finansowania zgłaszanego do publikacji utworu.

Obowiązki Redakcji

Redaktor naczelny wraz innymi członkami Komitetu Redakcyjnego podejmuje decyzje, które z nadesłanych tekstów będą skierowane do dalszych prac redakcyjnych (w szczególności do recenzji).

Komitet Redakcyjny zapewnia, że wskazane teksty podlegają postępowaniu recenzyjnemu. Artykuły podlegają sprawiedliwej i bezstronnej recenzji, dokonywanej przez dwóch niezależnych recenzentów.

Redaktor naczelny ani żaden inny członek Komitetu Redakcyjnego nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących utworów, które sam napisał lub które zostały napisane przez członków jego rodziny bądź współpracowników. Utwór taki podlega normalnej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny jest zobowiązana do ochrony poufności wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma. Redaktor naczelny ani żaden członek Komitetu Redakcyjnego nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną.

Komitet Redakcyjny podejmuje właściwe kroki w przypadku wykrycia lub podejrzenia wystąpienia niewłaściwego, nieetycznego zachowania w zakresie publikacji tekstów (np. plagiatu). Przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor naczelny zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienia.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci pomagają w podjęciu decyzji redakcyjnych, poprzez stworzenie niezależnej recenzji.

Recenzje traktowane są jako dokumenty poufne. Recenzenci nie mogą udostępniać recenzji ani informacji na temat utworu.

Recenzenci są zobowiązani zwracać uwagę na wszelkie zastrzeżenia co do etycznej strony przesłanego utworu. W szczególności powinni wskazać na wszystkie istotne podobieństwa z innymi, znanymi im utworami.

Wszystkie recenzje powinny być obiektywne. Krytyka może dotyczyć zagadnień merytorycznych i formalnych, nie zaś personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami.

Recenzenci przed podjęciem się sporządzenia recenzji oceniają, czy z uwagi na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku.

 

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesu.

 Partnerzy platformy czasopism