Physical activity as one of the elements of healthy behavior. Comparative analysis of 11-, 12- and 13-year-old students in selected schools in Poland and Norway

Jolanta Kilanowska, Radosław Muszkieta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2019.05.02.001

Abstract


Some communities have valued and still value contact with nature and an active lifestyle in its bosom than others. It is worth using the experience of such societies. Norway is definitely a country where such activity has been and is being cultivated in a very effective and common way. The aim of the study was to determine selected aspects of physical activity of students aged 11-13 from Poland and Norway.

Keywords


health behaviors; physical activity; cultural impact

Full Text:

PDF

References


Bahr, I.A. (2004). Fysisk aktivitet gir helsegevinst. Norsk idrettsmedisin (trykt utg.),19(3), 14–15. Oslo: Medborgeren.

Bendiksen Wold, C. (2014). Er fysisk aktivitet skadelig for barn? Tidsskriftet Den Norske Legeforening, 5(134), 494.

Bodys-Cupak, I., Grochowska, A., Prochowska, M. (2012). Aktywność fizyczna gimnazjalistów a wybrane wyznaczniki ich stanu zdrowia. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 752–758.

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2003). Socjalizacyjne determinanty stylu życia młodzieży szkół ponadpodstawowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. LVIII, Suppl. XIII, 24, 124–131.

Czajka, K., Kochan, K. (2011). Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży związane z postrzeganiem własnych proporcji ciała. Roczn. PZH, 62(1), 101–107.

Drabik, J. (red.). (2006). Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWFiS.

Eberhatdt, A. (red.). (2011). Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej. Warszawa: AlmaMer ,Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Ekeland, E., Larun, L., Jamtvedt, G., Nordheim, L. (2003). Hvordan fremme fysisk aktivitet hos skolebarn? Pobrane z: https://helsedirektoratet.no/ Lists/Publikasjoner/Attachments/730/Hvordan-fremme-fysisk-aktivitet-hos-skolebarn-IS-0031.pdf

Ekornrud, T. (2012). Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

Pobrane z: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/er-barn-og-unge-blitt-mindre-fysisk-aktive

Gacek, M., Rosiński, J., Tchórzewski, D. (2004). Wybrane zachowania zdrowotne dzieci w wieku 10-13 lat i ich rodzin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia, VOL. LIX, SUPPL. XIV, 114, 108–112.

Haapala, E. (2012). Physical activity, academic performance and cognition in children and adolescents. A systematic review. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 4(1), 53–61.

Kowal, M., Kowalska, M., Wójtowicz-Chomicz, K., Golik, A., Święs, Z., Borzęcki, A. (2008). Zachowania higieniczne wśród młodzieży szkół podstawowych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(2), 279–281.

Kowalczyk, M., Resiak, M. (2014). Zachowania sedenteryjne studentów i ich rodziców. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, XXIV, 11–18.

Kultys, K. (2008). Żywieniowe i higieniczne aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży Gimnazjum nr 31 w Bydgoszczy. Zdrowie - Kultura zdrowotna - Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, I, 19–26.

Kühnis, J., Walser, E. (2010). Trends in Overweight and Obese Pre-School and School Children in Liechtenstein, 2004–2008. European Journal of Physical & Health Education, 4(2), 91–96.

Lillejord, S., Vågan, A., Johansson, L., Børte, K., Ruud, E. (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter For Utdanning. www.kunnskapssenter.no

Madejski, E. (2009). Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym i rodzinnym. Zdrowie - Kultura zdrowotna - Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, III, 79–83.

Mjaavatn, P.E., Fjørtoft, I. (2008). Barn og fysisk aktivitet - med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år. Pobrane z: https://www.bufdir.no/bibliotek/ Dokumentside/?docId=BUF00002883 Patok, J. (2008). Antyzdrowotne zachowania studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Zdrowie - Kultura zdrowotna - Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, II, 111–115.

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report (2008). Washington, DC, US Department of Health and Human Services.

Prusik, K., Cieślicka, M., Mandzáková, M., Limanowska, K., Żukow, W. (2013). Wpływ dymorfizmu płciowego na rozwój fizyczny i sprawność motoryczną 13-latków. Journal of Health Sciences, 3(10), 471–490.

Raczek, J. (2010). Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Resaland, G.K. (2005). Dagleg fysisk aktivitet i skulen : kvifor, korleis og krav til vitskapleg dokumentasjon. Tønsberg: LFF.

Ridar, T., Ertesvåg, F. (2018). VG-undersøkelse: Aktiviteten synker når barna begynner på skolen.

Pobrane z: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/ i/jPE2Ke/vg-undersoekelse-aktiviteten-synker-naar-barna-begynner-paa-skolen

Rochowicz, F. (2008). Prozdrowotne zachowania młodzieży szkolnej. Zdrowie - Kultura zdrowotna - Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. AWFiS w Gdańsku, I, 33–38.

Seebauer, R. (2009). Health Education and Health Promotion in Austria – Current Activities with Special Regard to Schools in Vienna. European Journal of Physical & Health Education, 2(1), 59–66.

Seghers, J., Martien, S. (2009). Perceived School Environment and Physical Activity Behaviour among Flemish Adolescents. European Journal of Physical & Health Education, 2(1), 47–57.

Seippel, Ø., Strandbu, Å., Sletten Aaboen, M. (2011). Ungdom og trening – Endring over tid og sosiale skillelinjer.

Pobrane z: http://nova.no/asset /4536/1/4536_1.pdf

Sławińska, T., Kochan, K., Krynicka, I., Blàha, P. (2010). Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Roczniki PZH, 61(2), 165–169.

Syrek, E. (2009). Promocja zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży – współczesna potrzeba i konieczność. Zdrowie - Kultura zdrowotna - Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. AWFiS w Gdańsku. III, 17–24.

Tomik, R., Bursy, B. (2013). Unikanie ćwiczeń ruchowych podczas lekcji wychowania fizycznego. Problem czy zjawisko marginalne w szkołach podstawowych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40, 57–62.

Vaage, O.F. (2012). Tidene skifter - Tidsbruk 1971-2010, Statistiske analyser.

Pobrane z: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa125/sa125.pdf

Wilk, B., Pasek, M., Kupcewicz, E. (2015). Postawy prosomatyczne a zawartość tkanki tłuszczowej uczniów szkoły podstawowej. Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, XXV, 16–23.

Woźniak, K., Resiak, M. (2016). Aktywność fizyczna, zachowania sedenteryjne a nadwaga i otyłość u osób dorosłych – praca przeglądowa. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, XXVI, 5–13.

http://www.hbsc.org/


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism