Methodological problems of modern pedagogy

Hryhoriy Vasianovych, Radosław Muszkieta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2017.001

Abstract


The article analyzes the nature and the content of the term “methodology”, and concludes that so far tere
 is no clear approach to the notion definition. Much attention is paid to determine the relationship between methodology and science, and to reveal dialectical aspects of this relationship.The author studies the main factors of methodology influence on improving teaching reality and pedagogical activity, and defines the role of methodology in forming the content of pedagogical education. It is proved that the improvement
of the educational process and study of its main components depends on methodological culture of a teacher.


Keywords


physical methodology; teacher, pedagogical reality; pedagogical activity; science; content of pedagogical education; methodological culture of a teacher

Full Text:

PDF

References


Budnyk O. Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly do sotsialno-pedahohichnoyi diyalnosti : teoriya I metodyka: monohrafiya (Professional training of primary school teachers to social and pedagogical activity : theory and methods). Dnipropetrovsk, 2014.

Vashchenko H. Vykhovnyi ideal (Educational ideal). “Poltavskyy visnyk”, Poltava, 1991.

Gegel G. Filosofiya prava (Philosophy of law). Mysl, Moscow, 1990.

Honcharenko S. Metodolohiya (Methodology). Entsyklopediya osvity. 2008. P. 488-500.

Honcharenko S. Pedahohichna nauka (Pedagogical science). Entsyklopediya osvity. 2008. P. 644-646.

Honcharenko S. Metodolohichni zasady pobudovy pedahohichnoyi teoriyi (Methodological framework of educational theory formation). – Profesiyna osvita : pedahohika i psykholohiya. 2012. P. 37-48.

Yevtukh M. Pedahohichna osvita (Pedagogical education). Entsyklopediya osvity. Kyiv. 2008. P. 646-647

Yershova L. Transformatsiya vykhovnoho idealu v Ukrayini (ХIХ – pochatok ХХ stolittya). Kyyivskyi, Odeskyi, Kharkivskyi navchalni okruhy : Monohrafiya (The transformation of the educational ideal in Ukraine (XIX - XX centuries. Kyiv, Odessa, Kharkiv educational districts). Zhytomyr, 2015.

Zyazyun I. Pedahohichna psykholohiya chy psykholohichna pedahohika? (Pedagogical psychology or psychological pedagogy?) Estetyka i etyka pedahohichnoyi diyi. Zbirnyk naukovykh prats. № 3. 2012. P. 20-37.

Krayevskiy V. Metodologiya pedagogiki: novyi etap: uchebnoye posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy (The methodology of pedagogy: a new stage: textbook for students). Izdatelskiy tsentr “Akademiya”, Moscow, 2006.

Zyazyun I., Kramushchenko L., Kryvonos I. ta inshi. Pedahohichna maysternist : Pidruchnyk (Art of teaching: Textbook). Vyshcha shkola, Kyiv, 1997.

Rubinshteyn S. Printsipy tvorcheskoy samodeyatelnosti (K filosofskim osnovam sovremennoy pedagogiki (Principles of creative initiative (To the philosophical foundations of modern pedagogy). Voprosy psikhologii. № 4. 1986. P. 101-109.

Stechenko D., Chmyr O. Metodolohiya naukovykh doslidzhen: Pidruchnyk (Methodology of scientific research: Textbook). Znannya, Kyiv, 2007.

Khodusov A. Metodologicheskaya kultura kak usloviye sovershenstvovaniya i obogashcheniya professionalnoy podgotovki uchitelya (Methodological culture as a condition of improvement and enrichment of the professional training of a teacher). Electronic resource. Mode of access: http:// www.geocities.com/gazetka/xix uman.html

Okoń Wincent. Nowy slownik pedagogiczny. Wydanie czwarte uzupelnione i poprawione. – Warszawa: Wydawnictwo Akademicke «Zak» 2004. – S. 246.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Pedagogy and Psychology of Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów. e-ISSN: 2450-6605 Numer DOI: 10.12775/PPS Indexing: Index Copernicus Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=46499 DOAJ ERIH Plus Polska Bibliografia Naukowa PBN Akademicka Platforma Czasopism Naukowych Google Scholar BASE CrossRef WorldCat Arianta Baidu Scholar J-Gate JournalTOCs Microsoft Academic POL-index

Partnerzy platformy czasopism