Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w świetle konstytucyjnych zasad subsydiarności i proporcjonalności

Maria Gracja Krzyżanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.018

Abstrakt


Autorka porusza w swym artykule dwie podstawowe kwestie, jakie można podnieść w odniesieniu do art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.. Po pierwsze: kiedy należy stosować te przepisy, co wiąże się ze zgłaszanym zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie ich subsydiarnym charakterem. Po drugie: w jaki sposób je stosować, aby nie naruszyć zasady proporcjonalności wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przy tym podkreślić, że potencjalne naruszenie zasady proporcjonalności było podstawowym zarzutem stawianym wobec art. 96 ustawy w wersji sprzed nowelizacji z dnia 10 września 2015 r. Artykuł zawiera analizę zmian dokonanych przez ustawodawcę w powyższym zakresie i próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy usunięte zostały w ten sposób wątpliwości co do roli, jaką pełnią w systemie ochrony powietrza środki prawne podejmowane na podstawie art. 96 ustawy.

Słowa kluczowe


ochrona powietrza; sejmik; proporcjonalność; subsydiarność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.

Bosek L., Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne, Warszawa 2011.

Bukowski Z., Czech E.K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Dubowska A., Plan działań krótkoterminowych jako prawny instrument ochrony powietrza, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 2.

Górski M., Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza – monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza, „Acta Iuris Stetinensis 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 823.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., J endrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2007.

Możdżyń O., Lepsza jakość powietrza i ochrona przed hałasem – planowane zmiany w art. 96 Prawa ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 2.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Szpor A., Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.


Partnerzy platformy czasopism