Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska z uwzględnieniem problematyki obszaru Natura 2000

Piotr Korzeniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.016

Abstrakt


Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie form ochrony przyrody, w związku z planowaniem realizacji konkretnej inwestycji. Skupienie etapu uzgadniania na zasadniczych celach ochrony przyrody, którym ustawodawca nadał priorytet, zwiększa skuteczność wykonywania obowiązków ochronnych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Przedmiot zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w uzgadnianiu projektu decyzji o warunkach zabudowy jest ukształtowany w dużej mierze funkcjami prawa ochrony środowiska.

Słowa kluczowe


warunki zabudowy; uzgadnianie; ochrona przyrody; inwestycja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat S., Działania wspólne w administracji publicznej, Wrocław 1979.

Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, t. 1, J. S tarościak (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Borkowski J., Współdziałanie organów administracji państwowej przy wydawaniu indywidualnych decyzji administracyjnych, ZNUŁ, Nauki Humanistyczne, seria I, z. 31, Łódź 1963.

Cieślak M., Normy celowościowe i ich rola w procesie prawnym, w: Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera, M. C ieślak (red.), Warszawa 1959.

Głowacinski Z., Ochrona przyrody – czym jest, jej cele i formy, w: Integralna ochrona przyrody, M. Grzegorczyk (red.), Kraków 2007.

Habuda A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.

Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005.

Kropiewnicka M., Realizacja zasady przezorności na obszarach Natura 2000, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Lange O., Optymalne decyzje, Warszawa 1964.

Rakoczy B., Koncepcja współczesnego prawa ochrony środowiska a jego dynamiczny rozwój, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 2.

Sanetra W., Ryzyko osobowe zakładu pracy, Warszawa 1971.

Ziemba Z., Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej, Warszawa 1983.

Ziembiński Z., O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, „Państwo i Prawo” 1987, nr 12.


Partnerzy platformy czasopism