Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia

Ewa Olejarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.013

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały rozważania na temat zasady zrównoważonego rozwoju wynikającej z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1. Praca odwołuje się do terminologicznego ujęcia pojęcia zrównoważonego rozwoju znajdującego się w różnych źródłach, skupiając się w głównej mierze na ustawodawstwie polskim. Autorka wskazuje także, że powszechna praktyka łączenia zasady zrównoważonego rozwoju tylko z gałęzią prawa ochrony środowiska jest niedopuszczalnym jej zawężeniem.

Słowa kluczowe


zasada zrównoważonego rozwoju; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; prawo ochrony środowiska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban A., Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Warszawa 2003.

Bar M., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2004.

Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, Nr 4.

Bukowski Z., Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji, Włocławek 2005.

Bukowski Z., Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, [w:] Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2005.

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2012.

Complak K., Komentarz do art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stan prawny: 2014.09.15, LEX.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Grabowska G., Europejskie prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001.

Haładyj A., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, A. Graczyk (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2007, Nr 1190.

Jerzmański J., Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i europejskim, [w:] Teoretycznoprawne podstawy prawa ochrony przyrody, W. Radecki (red.), Wrocław 2006.

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Boć J. (red.), Wrocław 1998.

Korzeniowski P., Zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa 2014.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Krzywoń A., Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, Nr 8.

Leksykon ochrony środowiska, J. Jendrośka (red.), Warszawa 2012.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Łętowska E., Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006.

Mysłowski P., Rola i znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólne, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1928/1/BSP_14_2013_Myslowski.pdf.

Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002.

Raczyńska W., Wybrane problemy, pojęcia i sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju, „Prawo i Środowisko” 2014, Nr 1.

Radziszewski E., Komentarz do art. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, stan prawny: 2003.05.01, LEX.

Rakoczy B., Glosa do wyroku TK z dnia 6 czerwca 2006, K 23/05, http://www.srodowisko.abc.com.pl/glosa/-/akt/glosa-do-wyroku-tk-z-dnia-6-czerwca-2006-k-2305.

Rakoczy B., Komentarz do art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stan prawny 2013.11.25, LEX.

Rakoczy B., Ograniczanie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Rakoczy B., Wierzbowski B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010.

Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Łódź 2016, http://socjologia.uni.lodz.pl/pliki/29-w_kierunku_zrownowazonego_rozwoju.pdf.

Sommer J., Unijne i krajowe uwarunkowania prawne kształtowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. K ozłowski (red.), Białystok–Warszawa 2005.

Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środowisko” 2001, Nr 1.

Trzepacz P., Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Kraków 2012.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.

Wołpiuk W., Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjna czy zasada polityki społeczno-ekonomicznej w zakresie ochrony środowiska?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2003, Nr 1.

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska, Boć J. (red.), Wrocław 2013.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.

Zrównoważony Rozwój – Debiut Naukowy 2010, T. Jemczura, H. Kretek (red.), Racibórz 2011 r., http://www.buzek.pl/pliki/poprzednie/TEKST_Zrownowazony_rozwoj_2010.pdf.

Zrównoważony Rozwój – Debiut Naukowy 2011, T. Jemczura, H. Kretek (red.),Racibórz 2012 r., http://buzek.pl/pliki/poprzednie/TEKST_Debiut2011.pdf.

Zrównoważony Rozwój – Debiut Naukowy 2012, T. Jemczura, H. Kretek (red.), Racibórz 2013 r. http://www.buzek.pl/pliki/poprzednie/TEKST_Debiut2012.pdf.

Żak J., Prawo – narzędziem w rękach prawodawców w okresie „rewolucji zrównoważonego rozwoju”?, [w:] Zrównoważony Rozwój –Debiut Naukowy 2012, T. Jemczura, H. Kretek (red.), Racibórz 2013 r., s. 61 i n., http://www.buzek.pl/pliki/poprzednie/TEKST_Debiut2012.pdf.


Partnerzy platformy czasopism