Koncepcja i podstawy prawne działania parków narodowych: studium prawnoporównawcze (Stany Zjednoczone Ameryki, Polska i Republika Federalna Niemiec)

Frederik Orlowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.006

Abstrakt


W artykule analizie poddano instytucję parków narodowych i podstawy ich działania w trzech państwach. W pierwszej kolejności zajęto się rozwiązaniami przyjętymi w S tanach Zjednoczonych Ameryki, które miały charakter pionierski. Następnie omówiono rozwiązania europejskie – polskie i niemieckie. Celem opracowania jest pokazanie różnic między parkami w tych trzech państwach i ich przyczyn. W szczególności skoncentrowano się na poszukiwaniu uzasadnienia dla istnienia tej formy ochrony przyrody.

Słowa kluczowe


Park narodowy; prawne podstawy działania parku narodowego; zarządzanie parkami narodowymi; Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

Pełny tekst:

PDF (English)
Partnerzy platformy czasopism