Zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i jezior i innych zbiorników wodnych

Katarzyna Wesołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.032

Abstrakt


Park krajobrazowy stanowi jedną z form ochrony przyrody określonych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody. Z uwagi na cel tworzenia parków krajobrazowych i walory obszaru, które one obejmują, w ustawie o ochronie przyrody przewidziano, że na terenie parku krajobrazowego mogą zostać wprowadzone określone zakazy. Jednym z zakazów jest zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Jego wprowadzenie uzależnione jest od potrzeby ochrony konkretnych walorów przyrodniczych parku. Wskazany zakaz nie ma charakteru bezwzględnego a zastosowanie przez ustawodawcę w jego treści wyłączeń powoduje, że nie może stanowić zasady. Przyczynę licznych wątpliwości i problemów interpretacyjnych w związku ze stosowaniem omawianego zakazu stanowi brak definicji legalnej pojęcia „innych zbiorników wodnych”.


Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; park krajobrazowy; zakaz budowy; zbiornik wodny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.

Lambor J., Gospodarka wodna, cz. I, Łódź–Warszawa 1955.

Mikulski Z., Gospodarka wodna, Warszawa 1998.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2012.

Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.

Prawo konstytucyjne, red. Z Witkowski, Toruń 2011.

Prawo o ochronie przyrody. Komentarz, red. J. Sommer, Wrocław 1997.

Prawo wodne. Komentarz, red. B. Rakoczy, Warszawa 2013.

Radecki W., Basen przeciwpożarowy przy restauracji rybnej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2011, nr 1.

Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.

Radecki W., Ograniczenia własności ze względu na potrzeby szczególnej ochrony przyrody, w: Ochrona środowiska a prawo własności, pod. red J. Sommera, Wrocław 2000.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012.

Radecki W., Ustawa o rybactwie śródlądowym. Komentarz, Warszawa 2005.

Radecki W., Zakazy w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu, „Aura” 2013, nr 8.

Radecki W., Zmiana reżimu prawnego parku krajobrazowego, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2009, nr 2.

Radecki W., Zbiorniki wodne w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu, „Aura” 2011, nr 3.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.

Rakoczy B., Wprowadzenie do prawa wodnego, w: Wybrane problemy prawa wodnego, red. B. Rakoczy, Warszawa 2013.

Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa 1979.

Rotko J., Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006.

Rotko J., Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.

Rotko J., Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej – ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów planowych, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2006, nr 1.

Sommer J., Prawo własności a ochrona środowiska w warunkach gospodarki rynkowej, w: Ochrona środowiska a prawo własności, red. J. Sommer, Wrocław 2000.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Żmudziński L., Słownik hydrobiologiczny, Warszawa 2002.


Partnerzy platformy czasopism