Skutki niedopełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych

Małgorzata Szalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.029

Abstrakt


Nasadzenia zastępcze stanowią istotny element modelu powszechnej ochrony przyrody realizowanej poprzez mechanizm administracyjnoprawnej reglamentacji usuwania drzew i krzewów. Podstawową instytucją tego modelu jest zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Zezwolenie to może przybrać postać zezwolenia prostego, w którym rozstrzygnięcie ogranicza się wyłącznie do oświadczenia o wyrażeniu zgody na usuniecie drzewa lub krzewu, bądź też zezwolenia złożonego w którym z przyznanym uprawnieniem skorelowany zostaje obowiązek uiszczenia opłaty lub/i obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. Analiza przepisów ustawy o ochronie przyrody pozwala przyjąć, iż ustawodawca nie określił na gruncie tej regulacji prawnej, szczególnych reguł wygaśnięcia obowiązku nasadzeń zastępczych, co z kolei  prowadzi do wniosku, iż obowiązek ten wygasa, co do zasady wyłącznie poprzez jego wykonanie. Oznacza to, iż podstawowym skutkiem niedopełnienia, wynikającego z zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, obowiązku nasadzeń zastępczych jest uruchomienie kompetencji organów administracji publicznej do podjęcia przewidzianych prawem środków prawnych gwarantujących wykonanie aktu administracyjnego, w tym w szczególności środków egzekucyjnych.


Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; usunięcie drzewa lub krzewu; nasadzenie zastępcze drzewa lub krzewu; środek egzekucyjny.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowski E., Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej, Warszawa 1975.

Gruszecki K., Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju środowiska („nasadzenia zastępcze”), ZNSA 2007, Nr 5-6.

Gruszecki K., Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, LEX/el 2010,

Habuda A., Radecki W., Instytucje prawa ochrony przyrody, w: Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza-rowój-perspektywy, (red.) W. Radecki, Warszawa 2010.

Janku Z., Gwarancje prawne wykonania obowiązków publicznoprawnych, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, (red.) J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Jendrośka J., Kary administracyjne, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, (red.) R. Mastalski, Wrocław 2001.

Kijowski D. R., [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, (red.) D.R. Kijowski, Warszawa 2015.

Kijowski D. R., Uprawnienia administracyjne, w: System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Klimek G., Nasadzenia zastępcze – wybrane problemy w podejmowaniu decyzji, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, (red.) B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013, s. 212.

Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946.

Radecki W., Nasadzenia zastępcze przy usuwaniu drzew bez konieczności ponoszenia opłat, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2006, Nr 2.

Radecki W., Rozliczanie opłat za usuwanie drzew, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, Nr 1.

Radwanowicz J., Istota i znaczenie przymusu administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Rakoczy B., Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.

Rotko J., [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, (red.) W. Radecki, Wrocław 2006.

Skrzydło-Niżnik I., Grzywna w celu przymuszenia w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, (red.) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), „Państwo i Prawo” 1992, Nr 7.

Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1994, Nr 6.

Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 162 kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2015.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.


Partnerzy platformy czasopism