Ocena oddziaływania na środowisko i/lub na obszar Natura 2000 na etapie legalizacji inwestycji budowlanej w prawie unijnym i polskim

Lech Dubiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.020

Abstrakt


Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i obszar Natura 2000 w procedurze legalizacji inwestycji budowlanej. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostały argumenty przemawiające za niedopuszczalnością oraz dopuszczalnością przeprowadzenia ocen oddziaływania po częściowym lub zupełnym zrealizowaniu przedsięwzięcia. W zwięzły sposób podsumowane zostało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie. Opisana została krótko procedura legalizacji inwestycji w prawie polskim. W ostatniej części omówiono zmianę art. 49 ust. 4a u.p.b., która miała na celu usunięcie wątpliwości w zakresie procedur ocenowych na etapie legalizacji inwestycji.

Słowa kluczowe


Ocena oddziaływania na środowisko; Natura 2000; legalizacja inwestycji budowlanej; zasady prewencji i przezorności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bándi G., Szabó M., Szalai A., Sustainability, Law and Public Choice, Groningen 2014.

Bar M., Jendrośka J., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny, Wrocław 2011.

Bar M., Jendrośka J., Glosa do wyroku NSA z 3 lutego 2010 r. Odmowa przyznania dofinansowania z funduszy UE, „Prawo i Środowisko” 2010, nr 4.

Bar M., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska – Podręcznik, Wrocław 2005.

Bukowski Z., Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, w: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, red. L. Dubiński, T. Kocoł, Kraków 2012.

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011.

Górski M., Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć jako element procedury administracyjnej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2009, nr 2.

Górski M., Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska, w: Prawo, administracja, obywatele, Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi, red. A. Jamróz, Białystok 1997.

Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LEX/el., 2013.

Iwańska B., Postępowanie w przedmiocie wydania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – dylematy interpretacyjne, w: Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. M. Bar, J. Jendrośka, Wrocław 2008.

Jendrośka J., Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ): Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wrocław 1997.

Korzeniowski P., Koncepcja teoretyczna instytucji prawnych ochrony przyrody, a wolność inwestycyjna, w: Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Warszawa 2011.

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.

Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska, red. W. Radecki, Wrocław 2010.

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014.

Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Warszawa 2009.

Radecki W, Charakter prawny raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na tle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2001, nr 2.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010.

Rypina M., Komentarz do art. 49 Ustawy – Prawo budowlane, w: Prawo budowlane, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, LEX 2014.

Sadeleer de N., Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford 2002.

Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 2005.

Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środowisko” 2001, nr 1.

Szuma J., Szuma K., Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 3.

Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, LEX/ el., 2015.


Partnerzy platformy czasopism