Uchwała sejmiku województwa podejmowana na podstawie art. 96 Ustawy Prawo ochrony środowiska

Ewa Olejarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.018

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba analizy art. 96 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w aspekcie praktycznego zastosowania tego uregulowania w Polsce wobec podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały z dnia 25 listopada 2013 r. nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto praca zawiera w swej treści odwołanie do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt: II SA/Kr 490/142, który to został wydany na skutek zaskarżenia ww. uchwały. Opracowanie w swej treści zawiera także odniesienie do projektowanych zmian art. 96 u.p.o.ś.

Słowa kluczowe


Prawo ochrony środowiska; ochrona powietrza; paliwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowski Z., Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW ” 2012, t. 1.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jedrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Gruszecki K., Komentarz do art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska, stan prawny na dzień: 2011.06.01, LEX

Rakoczy B., Komentarz do art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska, stan prawny na dzień: 2013.11.25, LEX.

Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, Warszawa 2009.


Partnerzy platformy czasopism