Konstrukcja normatywna obowiązku nasadzeń zastępczych w polskim prawie ochrony przyrody

Małgorzata Szalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.014

Abstrakt


Rozstrzygnięcie dotyczące nasadzeń zastępczych rozumianych jako zastąpienie usuwanych drzew lub krzewów innymi drzewami albo krzewami stanowi element zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, o zamieszczeniu którego orzeka uznaniowo organ wydający decyzję administracyjną. Zastosowana w Ustawie o ochronie przyrody konstrukcja normatywna odpowiada, ugruntowanej w doktrynie prawa administracyjnego, koncepcji zlecenia, stanowiącego klauzulę dodatkową aktu administracyjnego, na mocy której adresat tego aktu obciążony zostaje dodatkowym obowiązkiem administracyjnoprawnym. Przyjęcie, iż, wynikający z zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, obowiązek nasadzeń zastępczych stanowi zlecenie w znaczeniu przyjętym w doktrynie prawa administracyjnego, prowadzi do dwóch zasadniczych wniosków: 1) niedopełnienie obowiązku nasadzeń zastępczych nie ma bezpośredniego wpływu na skuteczność (obowiązywanie) zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, a podejmowane na jego podstawie działania posiadają i zachowują przymiot legalności; 2) niedopełnienie obowiązku nasadzeń zastępczych przez adresata aktu powoduje powstanie po stronie organów obowiązku doprowadzenia do jego przymusowego wykonania.

Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; nasadzenia zastępcze; zlecenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechanowicz-McLean J., w: Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.

Dziuk T., Klauzule dodatkowe decyzji administracyjnej, „Casus” 2010, nr 1.

Gruszecki K., Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju środowiska („nasadzenia zastępcze”), ZNSA 2007, nr 5–6.

Gruszecki K., Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, Lex 2010, wer. el.

Jaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998.

Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012.

Kijowski D. R., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok 2000.

Kijowski D. R., Uprawnienia administracyjne, w: System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009.

Klimek G., Nasadzenia zastępcze – wybrane problemy w podejmowaniu decyzji, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Łukaszkiewicz J., Nasadzenia zastępcze drzew w miastach – główne problemy z decyzjami administracyjnymi, „Zrównoważony rozwój – zastosowania” 2013, nr 4.

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Przybysz P., Obowiązek administracyjny – pojecie, rodzaje, konkretyzacja, „Organizacja-Metody-Technika” 1990, nr 8–9.

Radecki W., Nasadzenia zastępcze przy usuwaniu drzew bez konieczności ponoszenia opłat, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2006, nr 2.

Rakoczy B., Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.

Sommer J., w: Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, red. W. Radecki, Wrocław 2006.

Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.

Szreniawski P., Obowiązek w prawie administracyjnym, Lublin 2014.

Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.

Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1994, nr 6.

Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny – jego istota, w: System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.






Partnerzy platformy czasopism