Zasada „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie środowiska w porównaniu z prawem polskim

Daria Danecka, Wojciech Radecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.009

Abstrakt


Celem tego szkicu jest przedstawienie rozważań czeskiego autora Ondřeja Vichy poświęconych analizie prawnej zasady „zanieczyszczający płaci” w świetle prawa międzynarodowego, unijnego i czeskiego. Podstawową wagę przywiązujemy do rozważań odnoszących się do instrumentów realizacyjnych zasady „zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie ochrony środowiska. Rozwiązania czeskie konfrontujemy z ich odpowiednikami w prawie polskim.


Słowa kluczowe


Zanieczyszczenie środowiska; podatki; opłaty; odpowiedzialność prawna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.

Badowska-Domagała E., Barczak A., Bartniak K., Bomanowski B., Górski M. (red.), Jaworowicz-Rudolf A., Kaźmierska-Patrzyczna A., Kaźmierska-Stępniak K., Kempa A., Kierzkowska J. S., Korzeniowski P., Król M. A ., Łysek M., Michałowska-Rębowska J., Michalak M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

Bukowski Z., Czech E.K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Danecka D., Działalność górnicza w świetle wybranych rozwiązań prawa ochrony środowiska, [w:] Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, pod red. G. Dobrowolskiego i G. Radeckiego, Katowice 2014.

Damohorsky M., Pravni odpovědnost za ztraty na životnim prostředi, Praha 1999.

Damohorsky M. a kolektiv, Pravo životniho prostředi, Praha 2010.

Draniewicz B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska, „Państwo i Prawo” 2007, nr 7.

Eliaš K. a kolektiv, Novy občansky zakonik s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem, Ostrava 2012.

Górski M., Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej, Łódź 1992.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Jančařova I., Bahyl’ova L., Pekarek M., Průchova I., Vomačka V., Odpovědnost v pravu životniho prostředi – současny stav a perspektivy, Brno 2013.

Jelinek J. a kolektiv, Trestni pravo hmotne. Obecna čast. Zvlaštni čast, Praha 2013.

Kenig-Witkowska M. M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Pakulska J., Rutkowska M., Cele i zasady polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Burchard-Dziubńska M. (red.), Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia, t. 1, Łódź 2000.

Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002.

Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.

Rakoczy B., Szkoda w środowisku a szkoda wyrządzona oddziaływaniem na środowisko, [w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, pod red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.

Sommer J., Glosa do wyroku NSA z 2.12.1991 r., IV SA 1087/91, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 7–8.

Sommer J., Zasady ogóle i pojęcia niedookreślone w prawie ochrony przyrody, [w:] W. R adecki (red.), Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006.

Stejskal V., Vicha O., Zakon o předchazeni ekologicke ujmě a o jeji napravě s komentařem, souvisejicimi předpisy a s uvodem do problematiky ekologicko-pravni odpovědnosti, Praha 2009.

Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.


Partnerzy platformy czasopism