Realizacja inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego na terenach zieleni

Łukasz Stelmaszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.008

Abstrakt


W kontekście ograniczeń przestrzeni coraz większego znaczenia nabierają kwestie związane z jej racjonalnym ukształtowaniem. W zagospodarowaniu przestrzennym zachodzi konieczność uwzględnienia zarówno potrzeb o charakterze gospodarczym, jak i poszanowania wymagań dotyczących ochrony środowiska. Oba te czynniki mogą być źródłem konfliktów na gruncie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, iż zarówno z jednej, jak i drugiej strony styka się interes publiczny, mający jednak na celu zaspokojenie różnych potrzeb społecznych. Państwo, jako inicjator każdego z tych działań, powinno dążyć do wyważenia tych interesów, wskazując przede wszystkim poprzez odpowiednie rozwiązania prawne, który z nich i w jakich okolicznościach ma charakter priorytetowy.

Słowa kluczowe


Inwestycje celu publicznego; infrastruktura; ochrona gruntów leśnych; ochrona przyrody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., Jendrośka J., Aspekty prawne sporu o Rospudę, „Prawo i Środowisko” 2007,nr 1.

Czajka-Marchlewicz B., Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, ABC nr 126165.

Czajka-Marchlewicz B., Realizacja inwestycji budowlanej na obszarze Natura 2000, ABC nr 138641.

Gruszecki K., Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000, ZNSA 2011, nr 2.

Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, LEX 2013.

Kamińska A., Ochrona gruntów rolnych i leśnych, ABC nr 173540.

Korzeniowski P., Cele i funkcje ochrony prawnej gruntów rolnych i leśnych, „Prawo i Środowisko” 2012, nr 3.

Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2012.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012.

Wolanin M., Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.


Partnerzy platformy czasopism