Administracyjna kara pieniężna za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia – charakter odpowiedzialności

Paulina Zielińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.005

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie charakteru administracyjnej kary pieniężnej wymierzanej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zwrócenie uwagi na bezwzględny charakter tej kary. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości miarkowania wysokości nakładanej kary za nielegalne usunięcie drzew lub krzewów. Jako de lege ferenda należy zastanowić się nad ustanowieniem odpowiednich reguł prawnych, które nakazywałyby przy wymierzaniu administracyjnej kary pieniężnej branie pod uwagę indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku (m.in. sytuacja finansowa sprawcy naruszenia, stan wyższej konieczności).

Słowa kluczowe


Administracyjna kara pieniężna; usuwanie drzew bez zezwolenia; wycinka drzew

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J. (red.), Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska, Wrocław 2013.

Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo Ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.

Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Warszawa 2008.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2014.

Kaźmierska-Patrzyczyna A., Rabiega-Przyłęcka A., Sankcje administracyjne na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenie drzew i krzewów, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Korczak J., Woźniak M., Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.

Klat-Wertelecka L., Sankcja egzekucyjna w administracji a kara administracyjna, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Radecki W., Kontrowersje wokół kar pieniężnych za usuwanie drzew bez zezwolenia, „Casus” 2004, nr 1.

Radecki W., Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Komentarz do przepisów ustaw, Warszawa 2009.

Stahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. S tahl, R. Lewicka, M. L ewicki, Warszawa 2011.


Partnerzy platformy czasopism