Z problematyki przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń na korzystanie ze środowiska

Jacek Trzewik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.004

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały rozważania na temat przyjętych w obowiązującym prawodawstwie możliwości przejęcia praw i obowiązków z pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Szczegółowe refleksje poświęcone zostały również ocenie skutków prawnych nowelizacji przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących sukcesji praw i obowiązków z pozwoleń emisyjnych. Przeprowadzona analiza pozwoliła w szczególności wskazać podstawowe wątpliwości dotyczące prawidłowości przyjętych w tym zakresie regulacji.


Słowa kluczowe


Pozwolenie na korzystanie ze środowiska; ochrona środowiska; przejęcie praw i obowiązków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J., Rotko J., Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza w Polsce, [w:] Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, red. J. B oć, K. Nowacki, Wrocław 2006.

Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Cioch H., Fundacje w ujęciu prawa polskiego, Lublin 1995.

Cioch H., O potrzebie dokonania zmian w polskim prawie fundacyjnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, nr 5.

Dudzik S., Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów administracyjnych, „Państwo i Prawo” 1994, nr 7–8.

Encyklopedia prawa administracyjnego, red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa 2010.

Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012.

Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, red. W. Radecki, Warszawa 2010.

Jerzy J., Przenoszenie pozwoleń na korzystanie ze środowiska na inny podmiot w trybie ustawy Kodeks spółek handlowych, Lex nr 144265.

Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, Warszawa 2008.

Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012.

Kodeks postępowania administracyjnego: Komentarz. Tom I, red. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Warszawa 2010.

Leksykon prawa ochrony środowiska, red. J. Jendrośka, Warszawa 2012.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Mariański A., Nykiel W., Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie – konsekwencje podatkowe, „Monitor Podatkowy” 2007, nr 9.

Organizacja ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, Lublin 2011.

Prawo administracyjne materialne: pojęcia, instytucje, zasady, red. B. Jaworska‑Dębska, M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2013.

Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości, red. D. Wałkowski, I. Z ielińska-Barłożek, LexisNexis 2014.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014.

Sommer J., Instytucja pozwoleń zintegrowanych w prawie polskim, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2003, nr 1.

System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Szumański A., Nowe polskie prawo spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 100.

Trzewik J., Kilka refleksji na temat redukcji obciążeń administracyjnych w prawie ochrony środowiska, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 2.

Widło J., Rozporządzenie przedsiębiorstwem, Kraków 2002.

Wszołek J., Sukcesja administracyjnoprawna w procesie inwestycyjnym – wybrane zagadnienia praktyczne, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 22.


Partnerzy platformy czasopism