Nabycie własności gruntu pokrytego wodami

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.001

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie problematyki nabycia własności gruntu pokrytego wodami jako instytucji prawa polskiego. W szczególności przedmiot oceny stanowi zagadnienie wpływu zmiany stanu wód w przyrodzie na kształtowanie się nabywania gruntu pokrytego wodami, a także analiza wszystkich innych zdarzeń prawnych, których skutkiem będzie nabycie prawa własności gruntu pokrytego wodami.

Słowa kluczowe


Gospodarowanie wodami; grunt pokryty wodami; własność wód

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Własność wód, jej istota i charakter prawny, ZNUJ 1974, z. 1.

Ernst U., Rachwał A., Zoll F., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2008.

Grzybowski S. M., Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2012.

Prawo wodne. Komentarz, pod red. J. Rotki, Wrocław 2002.

Rudnicki S., O własności wód, NP 1982, Nr 11–12.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Ziemianin B., Dadańska K. A., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.


Partnerzy platformy czasopism