Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych i problemy z jego wykonywaniem ze szczególnym uwzględnieniem jezior

Michał Marszelewski, Włodzimierz Marszelewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.045

Abstrakt


Niniejszy artykuł zawiera kompleksowe rozważania w przedmiocie prawa powszechnego dostępu do wód publicznych, które w ostatnich latach jest coraz częściej łamane. W tym celu autorzy dokonali szczegółowej analizy ustawy Prawo wodne, a także, w razie potrzeby, odwołali się do innych aktów normatywnych. Przytoczono również szereg orzeczeń sądów mających istotne znaczenie dla analizowanej problematyki. Ponadto, oprócz rozważań teoretycznoprawnych, praca zawiera wiele informacji ukazujących praktyczny aspekt prawa powszechnego dostępu do wód publicznych oraz wskazuje kwestie prowadzące do trudności z jego stosowaniem. Jednocześnie artykuł został wzbogacony o analizę hydrologiczną omawianej regulacji. Zgodnie z nią rozwiązania przyjęte w obowiązującym prawie wodnym, zarówno z punktu widzenia hydrologii, jak i ochrony środowiska, nie zawsze są właściwe.

Słowa kluczowe


Prawo powszechnego dostępu do wód publicznych; prawo wodne; grodzenie dostępu do jezior i rzek; linia brzegu; ochrona wód

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Własność wód (jej istota i charakter prawny), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1973, z. 1.

Burt T.P, Pinay G., Matheson F.E, Haycock N.E., Butturini A., Clement J.C., Danielescu S., Dowrick D.J., Hefting M.M., Hillbricht-Ilkowska A., Maitre V., Water table fluctuations in the riparian zone: comparative results from a pan-European experiment, „Journal of Hydrology” 2002, vol. 265.

Frey D., Dostęp do jeziora dla każdego, [online], dostęp: 28.09.2014 r., .

Gajos-Kaniewska D., Daj ludziom przejść do rzeki i jeziora, [online], dostęp: 30.09.2014 r., .

Kałużny M., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2012.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, [online], dostęp: 29.09.2014 r., .

Krupa-Dąbrowska R., Zakazanych płotów nie brakuje, [online], dostęp: 27.09.2014 r., .

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie, Informacja o wynikach kontroli zapewnienia przez organy administracji rządowej i samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim dostępu do jezior stanowiących wody publiczne, Olsztyn czerwiec 2011 r.

Odpowiedź na wnioski z zebrań sprawozdawczych w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego i narad jesiennych rejonów, [online], dostęp: 30.09.2014 r., .

Ostendorp W., Schmieder K., Jönk K., Assessment of human pressures and their hydromorphological impacts on lakeshores in Europe, „Ecohydrology & Hydrology” 2004, vol. 4.

Osuch-Chacińska L., Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne, s. 4, [online], dostęp: 30.09.2014 r., .

Rakoczy B. (red.), Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2013.

Rakoczy B., Prawo własności gruntów pod wodami, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1.

Rakoczy B., Własność wód w prawie polskim, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 1.

Rudnicki S., O własności wód, „Nowe Prawo” 1982, nr 7-8.

Schmieder K., European lake shore danger concepts for sustainable development, „Limnologica” 2004, vol. 34.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Szczepaniak C., Prawnik radzi – Dostęp do wody (cz. I), „Wiadomości wędkarskie” 2010, nr 8, [online], dostęp: 28.09.2014 r., .

Szczepaniak C., Prawnik radzi – Dostęp do wody (cz. II), „Wiadomości wędkarskie” 2010, nr 9, [online], dostęp: 28.09.2014 r., .

Zieliński R., Właściciele działek na mazurach grodzą je razem z plażami, [online], dostęp: 23.09.2014 r., .


Partnerzy platformy czasopism