Rozwiązania instytucjonalne w zakresie ochrony przyrody w II RP

Anna Tarnowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.042

Abstrakt


Autorka poddała analizie kluczowe systemowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony przyrody w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Analizą objęto źródła prawne i doktrynalne, poświęcone tej nowej, prekursorskiej dziedzinie prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego.  Zaprezentowano między innymi regulacje ustawy o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody z 1925 r., rozporządzenia Prezydenta RP o ochronie zwierząt z 1928 r. i ustawy o ochronie przyrody z 1934 r. Rozważania prowadzą do wniosku, że polski model ochrony przyrody znakomicie mieścił się w nowoczesnych trendach europejskich i stanowi znaczący element polskiego dorobku prawnego.

Słowa kluczowe


ochrona przyrody; Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grębecka W., Kształtowanie się naukowego programu pogranicznych parków narodowych w Karpatach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1985, 30/3-4, s. 643-670.

J. L., Posiedzenie konstytuujące Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 15, Kraków 1935, s. 247-248.

Karpowicz J., Ochrona przyrody w Polsce, „Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”, t. XV, 15 marca 1930, s. 101-107.

Kuncewicz A., Planowanie regionalne, sprawy budowlane – a ochrona przyrody, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 17, Kraków 1937, s. 18-27.

Okraska R., Rycerz przyrody, [w:] J.G. Pawlikowski, Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne, Łodź 2010, s. 7-38.

Organizacja i zadania Państwowej Rady Ochrony Przyrody, „Ochrona przyrody”, Warszawa 1920, s. 81-82.

Pawlikowski J. G., Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927.

Pawlikowski J.G., O celach i środkach ochrony przyrody, „Ochrona przyrody”, Warszawa 1920, s. 5-11.

Pawlikowski J.G., Przyroda, [w:] Cybichowski Z. (red.), Encyklopedja podręczna prawa publicznego, t. II, Warszawa, b.d.w [1928], s. 804-809.

Pawlikowski J.G., Rozbudowa prawnych podstaw ochrony przyrody w Polsce, „Ochrona przyrody”, Rocznik 14. Kraków 1934, s. 1-8.

Pawlikowski J.G., Rozbudowa prawnych podstaw ochrony przyrody w Polsce, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 14, Kraków 1934, s. 2-8.

Pawlikowski J.G., Słowo o międzynarodowej ochronie przyrody i jej tendencjach rozwojowych, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 7, Kraków 1928, s. 3-9.

Sokołowski S., Tatry jako Park Narodowy, Kraków 1923.

Sprawa wprowadzenia ochrony przyrody do nauczania szkolnego, „Ochrona przyrody”, Rocznik 9, Kraków 1929, s. 94-95.

Szafer W. (red.), Ochrona przyrody i jej zasobów, Kraków 1965.

Szafer W., Ochrona przyrody w Polsce, „Ochrona przyrody”, Warszawa 1920, s. 11-20.

Sztolcman J., Udział Polski w Międzynarodowej Lidze Ochrony Żubra, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 7, Kraków 1928, s. 82-83.

Treter B., Ochrona krajobrazu i cech regionalnych w budownictwie wiejskim w ramach przepisów budowlanych, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 17, Kraków 1937, s. 10-18.

Wettengel M., Staat und Naturschutz 1906-1945. Zur Geschichte der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preuβen und der Reichstelle für Naturschutz, „Historische Zeitschrift”, Bd 257, H. 2, Oct. 1993, s. 355-399.

Wigilew B., Ochrona Tatr. Działalność Sekcji Ochrony Tatr Tow. Tatrzańskiego, „Ochrona przyrody”, Warszawa 1920, s. 39-57.

Wodziczko A., Ochrona przyrody wczoraj, dziś i jutro, „Ochrona przyrody”, Rocznik 16, Kraków 1936, s. 1-9.

Wodziczko A., Planowanie kraju drogą do utrzymania równowagi w przyrodzie, „Ochrona Przyrody”, Rocznik 17, Kraków 1937, s. 2-9.


Partnerzy platformy czasopism