Pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych” w świetle wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 – komentarz

Karolina Karpus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.034

Abstrakt


Przedmiotem wyroku TS UE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-530/11 Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest ciężar finansowy mogący stanowić barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości przy partycypacji społecznej w ochronie środowiska (III filar Aarhus). Istotą sporu w tej sprawie było pojęcie „»niedyskryminacyjnego ze względu na koszty« charakteru postępowań sądowych”, gdy stroną postępowania są członkowie społeczeństwa realizujący cel partycypacji społecznej, jakim jest kontrola w interesie ochrony środowiska władz publicznych i podmiotów mogących oddziaływać na środowisko. Trybunał Sprawiedliwości UE przedstawił wykładnię tego pojęcia, ukierunkowaną na to, by koszty te nie stanowiły nadmiernej bariery dla członków społeczeństwa w efektywnym sprawowaniu tej kontroli. Konsekwencją wydanego wyroku jest obowiązek przeprowadzenia przez państwo członkowskie reform krajowego prawa procesowego.

Słowa kluczowe


Konwencja z Aarhus; unijne prawo ochrony środowiska; partycypacja społeczna w ochronie środowiska; dostęp do wymiaru sprawiedliwości; niedrogie postępowanie; koszty sądowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K., Prawo do sądu w ochronie środowiska, Wrocław 2002.

Dellinger M., Ten Years of the Aarhus Convention: How Procedural Democracy is Paving the Way for Substantive Change in National and International Environmental Law, “Colorado Journal of International Environmental Law and Policy” 2012, Issue 2.

Dołęgowska E., Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska na tle postanowień konwencji z Aarhus, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji: praca zbiorowa, pod red. E. Ury, J. Stelmasiaka, S. Pieprznego, Rzeszów 2012.

Epstein Y., Access to Justice: Remedies - Article 9.4 of the Aarhus Convention and the Requirement for Adequate and Effective Remedies, Including Injunctive Relief (March 9, 2011), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2311559.

Garçon G., The Rights of Access to Justice in Environmental Matters in the EU – The Third Pillar of the Aarhus Convention, “European Food and Feed Law Review” 2013, Issue 2.

Gutierrez R. R., Improving Environmental Access to Justice: Going Beyond Environmental Courts, “Ateneo Law Journal” 2009, vol. 53.

Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, pod red. S. Stec, Hungary 2003.

Hedemann-Robinson M., EU Implementation of the Aarhus Convention's Third Pillar: Back to the Future over Access to Environmental Justice? Part 1, “European Energy and Environmental Law” 2014, Nr 3.

Hedemann-Robinson M., EU Implementation of the Aarhus Convention's Third Pillar: Back to the Future over Access to Environmental Justice? Part 2, “European Energy and Environmental Law” 2014, Nr 4.

Iwańska B., Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska, Warszawa 2013.

Jabłoński J., Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska w świetle standardów prawa międzynarodowego, „Prawo i Środowisko” 2001, Nr 3.

Jabłoński J., Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 2002.

Jans J. H., Who is the Referee? Access to Justice in a Globalised Legal Order. ECJ Judgment C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie of 8 March 2011, “Review of European Administrative Law” 2011, Nr 1.

Jendrośka J., Konwencja z Aarhus 1998 r. jako międzynarodowoprawna gwarancja praw społeczeństwa w ochronie środowiska, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1999, Nr 266.

Kennedy R., Access to justice under Irish environmental impact assessment law, “Environmental Law Review” 2010, Nr 12.

Kennedy R., Access to justice under the Århus convention and Irish judicial review, “Environmental Law Review” 2008, Nr 10.

Knade-Plaskacz A., Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - transpozycja trzeciego filara konwencji z Aarhus do prawa Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, Nr 1.

Lidbetter A., Depani N., The Aarhus Convention and Judicial Review, “Judicial Review” 2014, Issue 1.

Machińska H., Dostęp jednostki do europejskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska, [w:] Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, pod red. H. Izdebskiego, H. Machińskiej, Warszawa 2005.

Maurici J., Aarhus and Access to Justice, “Judicial Review” 2011, Issue 3.

Micińska M., O realizację trzeciego filaru konwencji z Aarhus, „Prawo i Środowisko” 2009, Nr 3.

Micińska M., Udział społeczeństwa w ochronie środowiska : instrumenty administracyjno-prawne, Toruń 2011.

Mitchell D., A Defendant’s Perspective on Environmental Judicial Review and Access to Justice, “Judicial Review” 2010, Issue 3.

Pedersen O. W., Price and participation: the UK before the Aarhus Convention’s compliance committee, “Environmental Law Review” 2011, Nr 13.

Poncelet C., Case Study. Access to Justice in Environmental Matters: Recent Developments, “International Community Law Review” 2012, vol. 14.

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: teraźniejszość i przyszłość: Polska, pod red. J. Jendrośki i E. Kalety-Jagiełło, Budapeszt-Wrocław 1994.

Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, Wrocław 2010.


Partnerzy platformy czasopism