Prawna ochrona zwierząt w Republice Czeskiej w porównaniu z prawem polskim

Daria Danecka, Wojciech Radecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.033

Abstrakt


Celem tego szkicu jest przedstawienie – na tle czeskiego monograficznego opracowania prawnej ochrony zwierząt – kilku podstawowych cech czeskiego prawa ochrony zwierząt: historii regulacji, jej źródeł, miejsca w systemie prawa, statusu prawnego zwierząt, prawnych instrumentów ochrony, odpowiedzialności administracyjnej i karnej za znęcanie się nad zwierzętami, ochrony zwierząt w przepisach o ochronie przyrody, łowieckich i rybackich oraz skonfrontowanie ich z odpowiednikami w polskim prawie ochrony zwierząt.

Słowa kluczowe


Ochrona zwierząt; prawa zwierząt; znęcanie się nad zwierzętami; prawo ochrony przyrody; prawo łowieckie; prawo rybackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew I., Kodeks karny – krótki komentarz, Warszawa 1986.

Bafia J., Miodulski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.

Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5.

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 1998.

Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998.

Kozłowska P., Szwarczyk M., Prawnokarna ochrona zwierząt, „Zamojskie Studia i Materiały” 2000, z. 1.

Lipińska K., Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt?, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 1.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty prawa zwierząt: dereifikacja i personifikacja, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej; A. Szpunar (red.) W.J. Katner, T. Pajor, M. Pyziak-Szafnicka, U. Promińska, E. Wojnicka, Łódź 1997.

Łętowska E., Namysłowska M., Grochowski M., Wiewiórowska-Domagalska A., Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązanie (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy”, grudzień 2013.

Mozgwa M., Prawnokarna ochrona zwierząt, Lublin 2001.

Müllerova H., Niebezpieczne zwierzęta: ochrona zwierząt i ochrona człowieka przed nimi w czeskiej regulacji prawnej, „Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2011 nr 1.

Müllerova H., Ochrona środowiska a Europejski Trybunał Praw Człowieka, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 1.

Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [w:] Prawna ochrona zwierząt, pod red. M. Mozgwy, Lublin 2002.

Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa. zarys wykładu, Katowice 2005.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2012.

Radecki W., Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z komentarzem, Warszawa 2007.

Radecki W., V. Stejskal, Uvod do pravni upravy ochrany přirody a peče o biologickou rozmanitost, Praha 2006 – artykuł recenzyjny, „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” 2007, z. 13.

Radecki W., V. Stejskal, Vyvojowe tendence pravni upravy ochrany přirody – artykuł recenzyjny, „Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski” 2013, z. 19.

Stelmasiak J., Komentarz do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, [w:] Kompetencje po reformie administracji publicznej, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000.


Partnerzy platformy czasopism