Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert w prawie zamówień publicznych

Konrad Różowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.031

Abstrakt


Rozwiązania ekoinnowacyjne mają fundamentalne znaczenia dla sytuacji gospodarczej, danego regionu, kraju czy też organizacji supranacjonalnej. Poprawa poziomu wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w dużej mierze zależy od podmiotów prywatnych. Jednakże w świetle rozwiązań ustrojowych oraz unormowań ustawowych podmioty publiczne powinny wspomagać takowe działania, m.in. poprzez efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych w ramach systemu zamówień publicznych. Zarówno ustawodawstwo unijne (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE) jak i krajowe kładzie wzmożony nacisk na wspomaganie rozwiązań ekoinnowacyjnych. Uwzględnienie przez zamawiającego odpowiednich parametrów w ramach kryteriów oceny ofert obrazującymi preferencje zamawiającego, umożliwia adaptację do wymagań rynku podażowego. Rozwiązania ekoinnowacyjne mają także duże znaczenie dla sektora ochrony środowiska, wspomagając działania z zakresu minimalizowanie negatywnego wpływu działań ludzkich na środowisko.

Słowa kluczowe


Innowacje ekologiczne w prawie zamówień publicznych; kryteria ekoinnowacyjne; zielone zamówienia publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowski A., Interes publiczny jako determinant działań władzy publicznej i klauzula generalna w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), pod. red. L. Kieres , Wrocław 2010.

Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.

Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Białystok-Warszawa 2000.

Dyczkowska A., Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998.

Lagerstedt J., Luttropp C., Lindfors L., Functional Priorities in LCA and Design for Environment, „The International Journal of Life Cycle Assessment” 2003, Nr 8 (3).

Mikołajczak-Waligórska A., Waligórski M., Sądowa kontrola umów koncesyjnych motywowana interesem publicznym, [w:] Kontrola zamówień publicznych. Materiały pokonferencyjne VI Konferencji naukowej UZP, pod red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław- Warszawa 2013.

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, Nowe podejście do zamówień publicznych- zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój, Warszawa 2008.

Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, pod. red. A. Nowakowska Łódź 2009.

Prystrom J., Innowacje ekologiczne a ochrona środowiska wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie strategii Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko” 2013, Nr 1 (44).

Różowicz K., Problematyka pojęcia „otuliny” w polskim systemie prawnym, „Studia Prawa Publicznego” 2013, Nr 4.

Różowicz K., Problematyka zrównoważonego rozwoju w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, [w:] Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory 2013.

Sadowy J., Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego- przykłady i zastosowanie, Warszawa 2011.

Starzyńska W., Wykorzystanie zamówień publicznych do osiągania strategicznych celów Unii Europejskiej, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, pod red. W. Starzyńska, J. Wiktorowicz , Łódź 2012.

Strahl J., Life Cycle Assessment: management tool or design tool?, A Sustainable Baltic Region, Session 5, January 1997.

Zięba W., Filozoficzno- aksjologiczne zaplecze ekorozwoju, „Problemy ekorozwoju” 2007, Nr 1.

Ziółkowski M., Interesy i wartości jako elementy świadomości społecznej, [w:] Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, pod. red. A. Jasińska-Kania, K. Słomczyński, Warszawa 1999.


Partnerzy platformy czasopism