Wybrane aspekty przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Aleksandra Ciesielska, Kamil Jasman

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.030

Abstrakt


Pozwolenie wodnoprawne stanowi istotny instrument administracji publicznej, który służy określeniu sposobów korzystania z zasobów wodnych, kontroli nad nimi oraz ich ochrony. Konkretne rozstrzygnięcia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych ujęte zostały głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. oraz ustawie Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. Regulacje wprowadzone przez ustawę nowelizującą z dnia 11 lipca 2014 r. dokonują niezwykle istotnych zmian w zakresie procedury przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych dotyczących eksploatacji instalacji. Co prawda wprowadzony automatyzm sukcesji pozwoleń z jednej strony znacząco upraszcza całą procedurę, z drugiej jednak strony, z uwagi na niekompletność wprowadzonych zmian, stwarza szereg nowych problemów. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie instytucji pozwolenia wodnoprawnego ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń emisyjnych oraz przedstawienie problemów, które pojawiły się na gruncie nowej regulacji.

Słowa kluczowe


Prawo wodne; prawo ochrony środowiska; pozwolenie wodnoprawne; przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czech E. K., Rola pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej [w:] E. K. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Warszawa 2006.

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1998.

Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 30 kodeksu postępowania administracyjnego, stan na dzień 20.07.2014 r., system informacji prawnej LEX.

Kijowski D. R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.

Koper A., Następstwo prawne, Encyklopedia Gazety Prawnej http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/334536,nastepstwo_prawne.html

Kundera J., Szmyt W., Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków 2008.

Łaszczyca G., Sasiak R., Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja praw i obowiązków ze sfery publicznoprawnej (wybrane zagadnienia), „Prawo Spółek” 1999, zeszyt 4.

Matan A., Następstwo (sukcesja) z mocy prawa w materialnym prawie administracyjnym, ”Casus” 2008, nr 4.

Miemiec M., Następstwo prawne w prawie administracyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1990, tom XXVI.

Nowak M. J., Olech Z., Regulacja sukcesji administracyjnoprawnej w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 1.

Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2004.

Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne ekonomiczne i prawne, Warszawa 2001.

Rakoczy B., [w:] Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Rakoczy B., Komentarz do art. 9 ustawy - Prawo wodne, teza 4, system informacji prawnej LEX 2013.

Skorczyńska E., Sukcesja publicznoprawna w procesie łączenia się spółek na tle pojęcia następstwa prawnego w prawie administracyjnym, „Prawo Spółek” 2003, zeszyt 11.

Skóra A., Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnoprawnych [w:] , J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.

Sommer J., Komentarz do art. 122 [w:] J. Rotka (red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.

Szczygłowska E., Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Warszawa 2009.

Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.

Ziemski M. K., Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych, „ZNSA” 2009/1.


Partnerzy platformy czasopism