Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich

Norbert Krystian Gesek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.029

Abstrakt


Instytucja obwodu łowieckiego została uregulowana w ustawie o prawie łowieckim. Autor omówił ją w niniejszym artykule. Celem publikacji, co nader istotne, jest przedstawienie problemu podziału na obwody łowieckie w kontekście ograniczenia prawa własności. Naturalną konsekwencją korzystania przez różne podmioty z zasobów środowiska naturalnego, jak podnosi autor, jest możliwość wystąpienia pomiędzy nimi konfliktu. Jednocześnie dochodzić może do kolizji interesu publicznego z interesem prywatnym.

Słowa kluczowe


Łowiectwo; obwód łowiecki; ograniczenie prawa własności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gesek N.K., Glosa do wyroku TK z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt K 21/11, Przegląd Sejmowy 2013, Nr 5.

Hauser R, Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, Tom 7, Warszawa 2012.

Parchomiuk J., Publicznoprawne ograniczenia własności we współczesnym demokratycznym państwie prawa, [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej (red. P. Chmielnicki, A. Dybała), Warszawa 2009.

Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2012.

Rakoczy B., Ograniczenia praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Stec R., Tworzenie obwodów łowieckich. Podstawy prawne, PUG 2000, Nr 10.

Stec R., Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze, Warszawa 2009.

Szachułowicz J., Problematyka prawna dzierżawy obwodów łowieckich, Przegląd Sądowy 2002, Nr 4.

Zacharko L., Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (red. J. Supernat), Wrocław 2009.


Partnerzy platformy czasopism