Instrumenty prawne reglamentacji w gospodarce odpadami

Piotr Korzeniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.027

Abstrakt


W prawie gospodarki odpadami reglamentacja występuje jako zespół instrumentów prawnych zapewniających prawidłowy sposób postępowania z odpadami w zgodzie z wymaganiami prawa ochrony środowiska. Oznacza ona w tym zakresie m.in. egzekwowanie prawem wyznaczonych obowiązków podmiotów uczestniczących w gospodarce odpadami. Sprowadza się ona do działalności władz publicznych polegającej na regulowaniu, porządkowaniu sposobów postępowania z odpadami. Celem tak rozumianej reglamentacji jest osiągnięcie stanu stabilnego uregulowania sposobów postępowania z odpadami poprzez stosowanie instrumentów prawnych mających postać pozwoleń i zezwoleń. Podstawową funkcją wszystkich instrumentów prawnych reglamentacji powinno być zapobieganie powstawaniu odpadów. Realizacja funkcji prewencyjnej instrumentów prawnych w gospodarce odpadami powinna być także wynikiem kompleksowego podejścia do gospodarowania odpadami, które uwzględnia docelowo dużą redukcję ilości odpadów.

Słowa kluczowe


Gospodarowanie odpadami; instrumenty prawne; funkcja ochronna prawa; regulacje; zobowiązania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alaweli M., Uwarunkowania ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych, [w:] Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007.

Biernat S., Rozdział dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989.

Bogucka I., Funkcje prawa, Zakamycze 2000.

Ciechanowicz J., Prawo ochrony środowiska, Koszalin 1995.

Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003, s. 13-16 i n.

Doroszewski W., Słownik języka polskiego, Warszawa 1961.

Franus E., Rozwój rozumienia narzędzi przez uczniów, Kraków 1967.

Gajl N., Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Warszawa 1979.

Górski M. (red.), J.S. Kierzkowska, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006.

Górski M., Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005.

Górski M., Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w świetle prawa, PK 2013, nr 6.

Górski M., Nowe przepisy o odpadach. Reglamentacja wytwarzania odpadów, PK 2013, nr 3.

Górski M., Podmioty gospodarujące odpadami. Podstawowe obowiązki, PK 2013, nr 5.

Jaroszyński A., Reglamentacja i zarządzanie gospodarką socjalistyczną, PiP 1968, z. 10.

Jełowicki M., Reglamentacyjne funkcje administracji państwowej, OMT 1986 nr 10.

Kempa E. S., Gospodarka odpadami stałymi w dużych miastach wczoraj - dziś- jutro, [w:] R. Zarzycki (red.), Gospodarka komunalna w miastach, Łódź 2001.

Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Lelecińska-Serafin K., Biofiltracja gazów z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, [w:] Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007.

Mołoniewicz W. J., Teoretyczne podstawy kompleksowej gospodarki odpadami, [w:] H. Piotrowska (red.), Odpady przemysłowe a ochrona środowiska, Warszawa 1976.

Olczyk W., Oczyszczanie gazów odlotowych w instalacjach termicznej utylizacji odpadów, [w:] Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Peczenik A., Wartość naukowa dogmatyki prawa, ZNUJ CXXXVII, „Prace Prawnicze”, z. 26, Kraków 1966.

Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.

Radcliffe-Brown A. R., O pojęciu funkcji w naukach społecznych, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1975.

Rakoczy B. (red.), Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013.

Rotko J., Instrumenty administracyjnoprawnej ochrony środowiska w RFN, Wrocław 1998.

Rybicki Z., Administracyjno-prawne zagadnienia gospodarki planowej, Warszawa 1968.

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

Zębek E., Szwejkowska M., Pozwolenia i koncesje jako prawne instrumenty ochrony zasobów środowiska naturalnego, PiŚ 2007, nr 4,

Zieleniewski J., O problemach organizacji, Warszawa 1970.

Ziembiński Z., O pojmowaniu celu, zadnia, roli i funkcji prawa, PiP 1987/12.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.


Partnerzy platformy czasopism