Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ich wykonalność i wykonanie. Analiza prawna

Agata Kosieradzka-Federczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.009

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza jednej z cech decyzji administracyjnych – cechy wykonalności w odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W artykule przedstawiono analizę cechy wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o różne koncepcje wypracowane przez doktrynę. W artykule dokonano analizy cechy wykonalności pod katem dopuszczalności przyznania ochrony tymczasowej w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Słowa kluczowe


decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnat T., Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność, „Państwo i Prawo” 1984, z. 9

Borkowski J. System prawa administracyjnego, T. 9, Prawo procesowe administracyjne pod red. B. Adamiak, J. Borkowskiego, A. Skoczylasa, Warszawa 2010

Defecińska-Tomczak K., Długońska M., Frankiewicz E., Korzeniowska A., Wyporska J., Wybrane zagadnienia z zakresu wykonalności decyzji administracyjnej, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004

Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011

Kmieciak Z., Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2003, nr 5

Krawczyk A., Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej

Hauser R., Wierzbowski M. (red.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck 2013

Mądrzak H., Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym w PRL, Wrocław 1965

Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, C.H. Beck 2009

Romańska M. [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne pod red. T. Wosia, Warszawa 2011

Sawuła R., Materialnoprawne aspekty wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, S. Stanisławskiego, Warszawa 2010

Święcki M., Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu postępowania administracyjnego, Acta Universitatis Nicolai Copernici 1976, Prawo XIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 75

Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, , Warszawa 2006

Woś T. [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006


Partnerzy platformy czasopism