Tradycja grzybobrania a prawo własności

Tomasz Suski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.002

Abstrakt


Grzyby od lat bardzo mocno związane są z polską kulturą i tradycją. Ukształtowała się wręcz pewna tradycja zarówno ich zbierania jak i spożywania pod różnymi postaciami. Grzyby w zależności od gatunku występują przede wszystkim w lasach będących własnością różnych podmiotów prawa. Na gruncie niniejszego artykułu omówione zostały kwestie własnościowe grzybów jako organizmów rosnących w lasach oraz uprawnienia poszczególnych podmiotów do ich swobodnego zbioru. Omówione zostały w nim kwestie własnościowe lasów, które z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu mają dosyć istotne znaczenie. Wskazano uprawnienia właścicieli tychże gruntów oraz liczne ograniczenia               w zakresie przysługującego im prawa własności. Artykuł ten powstał w oparciu o analizę tekstów źródłowych, głównie ustawy o lasach, ustawy Kodeks cywilny i ustawy o ochronie przyrody. Ponadto w niniejszym artykule wykorzystano literaturę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz nauk przyrodniczych.


Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; różnorodność biologiczna; lasy; grzyby

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baum T., Sposób określania charakteru użytkowego gruntu, „Nieruchomości” Nr 10 (147).

Bukowski Z., Polskie administracyjne prawo materialne, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.

Co wiemy o grzybach, „Przyroda polska”, Nr 9, 2010, Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody.

Czechowski W., Świat roślin i zwierząt – przegląd systematyczny, [w:] Biologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1992.

Geszprych M., Identyfikacja lasu i indywidualnego gospodarstwa leśnego w polskim systemie prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2/2011.

Geszprych M., Konstatacje prawne dotyczące własności leśnej, „Prawo i Środowisko”, Nr 2 (58)/09.

Górski M., Ochrona użytkowa zasobów biosfery, [w:] Prawo ochrony środowiska, (red.) M. Górski, Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno Prawnych w Bydgoszczy 2006.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

Jakubowska D., Ogólne założenia ustanawiania, znoszenia i zmiany granic prawnych form ochrony przyrody, [w:] Prawo ochrony środowiska, (red.) M. Górski, Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno Prawnych w Bydgoszczy 2006.

Kapuściński R., Ochrona gatunkowa grzybów, „Przyroda polska”, Nr 9, 2011, Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody.

Kapuściński R., Ochrona przyrody w lasach, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Król M. A., Korzystanie z zasobów leśnych, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska – Zarys encyklopedyczny, Warszawa 2010.

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Lipiński A., Ograniczenia własności w procesie gospodarowania wybranymi elementami środowiska, [w:] Ochrona środowiska a prawo własności, (red.) J. Sommer, Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2000.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2002.

Miłkowska J., Ochrona użytkowa zasobów biosfery, [w:] Prawo ochrony środowiska, (red.) M. Górski, Warszawa 2009.

Pyziak-Szafnicka M., Robaczyński W., Elementarny kurs prawa cywilnego, Warszawa 1999.

Radecki W., Ustawa o lasach – Komentarz, Warszawa 2008.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody – komentarz, Warszawa 2012.

Rakoczy B., Ustawa o lasach – komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego – księga druga – własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.

Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 1998.

Skorupko S., Anderska H., Łempicka Z. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Snowarski M., Spotkania z przyrodą - grzyby, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

Suchar T., Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, „Nieruchomości”, Nr 1 (149) 2011.

Symonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008.

Traczyk T., Rośliny lasu liściastego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965.

Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.


Partnerzy platformy czasopism