Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o u trzymaniu czystości i porządku w gminach

Martyna Kropiewnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.021

Abstrakt


Artykuł dotyczy kwestii nowych regulacji w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi przed podmioty gospodarcze, zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. Celem artykułu jest zwięzłe porównanie dotychczasowych przepisów ustawy z nowymi przepisami, pod kątem obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi nałożonych na gminę m.in. wyboru podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za odbiór i gospodarowanie odpadami, określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami uiszczanej przez właścicieli nieruchomości itp. Autorka wskazuje pozytywne unormowania, ale także kontrowersyjne czy też niejasne rozwiązania prawne wprowadzone przez ustawodawcę na gruncie znowelizowanej ustawy. Zamierzeniem autorki artykułu jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wskazanie możliwych skutków nowych regulacji. Autorka odwołuje się także do dotychczasowego modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi, ukazując następstwa poprzednich unormowań.

Słowa kluczowe


Odpady komunalne; gmina; właściciele nieruchomości; gospodarka odpadami; podmioty gospodarcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gabryś A., Sudomir D., Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11, Raport Ernst&Young, Warszawa 2011.

Jerzmański J., Gospodarka odpadami komunalnymi-nowe zasady, „Przegląd komunalny”, nr 9/2011.

Stelmasiak J. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Zyśk J., Rewolucja następuje powoli, „Odpady i środowisko”, Nr 1/2011.

Zyśk J., W gminach po referendum, „Odpady i środowisko”, Nr 2/2011.

Zyśk J., Czy gminy będą w stanie zapanować nad odpadami?, „Prawo i odpady”, Nr 4/2011.


Partnerzy platformy czasopism