Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim

Katarzyna Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.007

Abstrakt


Spółka wodna w obecnym stanie prawnym uregulowana została ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W ustawie tej przewidziane zostały dwa sposoby rozwiązania spółki wodnej. Pierwszym z nich jest uchwała walnego zgromadzenia, natomiast drugim decyzja uprawnionego organu czyli starosty. Jednak zaistnienie któregokolwiek ze wskazanych zdarzeń nie powoduje automatycznego ustania bytu prawnego spółki wodnej, natomiast prowadzi do otwarcia postępowania likwidacyjnego. W okresie trwania postępowania likwidacyjnego spółka wodna działa pod dotychczasową nazwą, jednak z dodaniem wyrazów w likwidacji, zachowując osobowość prawną. Moment utraty przez spółkę wodną osobowości prawnej nie został uregulowany ustawą Prawo wodne i wzbudza wiele wątpliwości.

Słowa kluczowe


Spółka wodna; rozwiązanie spółki wodnej; likwidacja spółki wodnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciepaj M., Spółki wodne w systemie gospodarki wodnej, Opole 1989.

Glibowski K., [w:] M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.

Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011.

Kobus-Ogrodniczak K.I., Korzystanie z wód – problemy prawne, Toruń 2011.

Koza I., Osuch-Chacińska L., Pełda-Sypuła M., Rytlewski M., Nowe prawo wodne, Zielona Góra 2002.

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

Paczuski R., Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006.

Paczuski R., Spółki wodne. Historia. Podstawy prawne działania. Nowe tendencje, Warszawa 1989.

Rotko J. (red.) Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.

Smoktunowicz E. (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok 2000.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.


Partnerzy platformy czasopism