Ochrona środowiska przyrodniczego a ochrona środowiska kulturowego w prawie polskim, czeskim i słowackim

Wojciech Radecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.003

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest porównawczy przegląd rozwiązań prawnych trzech państw bliskich sobie geograficznie i kulturowo. Zasadniczą tezą artykułu jest włączenie do ogólnego pojęcia „środowisko” także elementów środowiska kulturowego, przede wszystkim zabytków. Łącznikiem miedzy ochroną środowiska przyrodniczego a ochroną środowiska kulturowego jest krajobraz jako przedmiot ochrony prawnej. Po przeglądzie instrumentów ochrony środowiska i zabytków w prawie administracyjnym i karnym trzech państw zostaje przedstawiona propozycja przygotowania w Polsce odrębnej ustawy o ochronie krajobrazu.

Słowa kluczowe


Środowisko; przyroda; kultura; krajobraz; zabytek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

Brzeziński W., Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975.

David R., Ustava Česke republiky. Listina zakladnich prav a svobod, Olomouc 2005.

Dudova J., Jančařova I., Pekarek M., Průchova I., Pravo životniho prostředi. 3. dil, Brno 2007.

Dudova J., Pravni režim ochrany kulturnich pamatek, [w:] J. Dudova, I. Jančařova. M. Pekarek, I. Průchova, Pravo životniho prostředi. 2. dil, Brno 2006.

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

Jastrzębski L., Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990.

Kapuściński R., Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny tematem debaty publicznej w Belwederze, „Przyroda Polska” 2011, nr 5.

Kistowski M., Problemy ochrony walorów krajobrazowych parków krajobrazowych, [w:] Krajobrazy Polski – nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie opolskich parków krajobrazowych, Góra Św. Anny 2008 /materiały pokonferencyjne/.

Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara, Warszawa 2010.

Košičiarova S. a kolektiv, Pravo životneho prostredia, Bratislava 2009.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Madar Z., Pfeffer A., Životni prostředi. Pyramida Lexikony, Praha 1973.

Madar Z., Pravo socialistickych statů a peče o životni prostředi, Praha 1983.

Miko L., Borovičkova H. a kolektiv, Zakon o ochraně přirody a krajiny. Komentař, Praha 2007.

Novotny F. a kolektiv, Trestni zakoni 2010. Komentař, judikatura, důvodova sprava, Praha 2010.

Paczuski R., Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2008.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Pawlikowski J. G., Prawo ochrony przyrody, Kraków 1927.

Pawlikowski J. G., Rozbudowa prawnych podstaw ochrony przyrody, „Ochrona Przyrody” Rocznik 1934.

Pawłowska K., Ochrona krajobrazu kulturowego, [w:] O zabytkach. Opieka – ochrona – konserwacja, pod red. T. Rudkowskiego, Warszawa 2005.

Posluch M., Cibulka L., Štatne pravo Slovenskej republiky, Šamorin 2006.

Prawo ochrony środowiska, pod red. M. Górskiego, Warszawa 2009.

Prchalova J., Zakon o ochraně přirody a krajiny a Natura 2000, Praha 2010.

Pruszyński J. P., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.

Radecki W., Ochrona dóbr kultury w nowym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 2.

Radecki W., Prawo ochrony środowiska w praktyce (100 pytań – 100 odpowiedzi), Wrocław 1994.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012.

Samaš O., Stiffel H., Toman P., Trestny zakon. Stručny komentar, Bratislava 2006.

Stanik-Filipowska K., Ochrona zabytków nieruchomych a ochrona środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska, pod red. J. Stelmasiaka, Warszawa 2010.

Stejskal V., Ochrana životniho prostředi a pamatkova peče, [w:] M. Damohorsky a kolektiv, Pravo životniho prostředi, Praha 2010.

Stejskal V., Uvod do pravni upravy ochrany přirody a peče o biologickou rozmanitost, Praha 2006.

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, pod red. J. Sommera, t. I, Wrocław 1999.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, pod red. M. Cherki, Warszawa 2010.

Wodziczko A., Ochrona przyrody nową gałęzią wiedzy, „Ochrona Przyrody” Rocznik 1932.


Partnerzy platformy czasopism