Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

Tomasz Suski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.002

Abstrakt


Artykuł przedstawia sytuację prawną wspólnot mieszkaniowych i jej członków na gruncie przepisów ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. związanych z usuwaniem drzew i krzewów. Pokazuje on elementy problematyki usuwania drzew lub krzewów związane ze specyfiką prezentowanej nieruchomości. Omówione zostały w nim kwestie własnościowe nieruchomości będącej we współposiadaniu rożnych podmiotów, najczęściej z zakresu prawa prywatnego, które z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu mają bardzo istotne znaczenie. Wskazano organy właściwe do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jak również podmioty uprawnione do wystąpienia z takim wnioskiem. Artykuł ten powstał w oparciu o analizę tekstów źródłowych, głownie w postaci ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy kodeks cywilny. Oprócz tego w niniejszym artykule wykorzystano literaturę z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz nauk przyrodniczych.

Słowa kluczowe


Ochrona przyrody; pozwolenie; nieruchomość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieranowski A., Prawo rzeczowe, [w:] Prawo cywilne – zarys wykładu, (red.) M. Goettel, Zakamycze 2006.

Brzostek A., Suwaj R., Zasada proporcjonalności a kara za usunięcie drzewa w świetle ustawy o ochronie przyrody, [w:] Metodologia pracy w SPP, (red.) I. Kraśnicka, Wydawnictwo C. H. BECK 2009.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

Izdebski H., Kodeks cywilny z komentarzem - księga druga, Wydawnictwo Transit, Warszawa 1996.

Jaworowicz-Rudolf A., Obowiązki wynikające z korzystania z kopalin użytecznych, [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska – Zarys encyklopedyczny, (red.) P. Korzeniowski, Warszawa 2010.

Kasiński M., Sankcje administracyjne a patologie w działaniu administracji, [w:] Sankcje administracyjne, (red.) M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Radecki W., Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Studium prawno-porównawcze, Wrocław 1985.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody – Komentarz, Warszawa 2012.

Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego księga druga własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.

Skowrońska-Bocian E., Własność, [w:] Kodeks cywilny Tom I Komentarz do artykułów 1-449¹°, (red.) K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Trzcińska D., Usuwanie drzew lub krzewów, [w:] Polskie prawo ochrony przyrody, (red.) J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.

Turlej A., Zarząd nieruchomością wspólną, [w:] R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali – Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

Walczewski H., Prawo nieruchomości dla zarządców, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.

Witczak H., Kawałko A., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo C.H. Beck 2006.

Worobiec K.A., Wycinka drzew przydrożnych a naruszenie prawa, [w:] Przyroda Polska nr 2, luty 2008, Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody.

Ziemianin B., Prawo rzeczowe, Zakamycze 2003.


Partnerzy platformy czasopism