Główne zasady prawne polityki państwa w sferze ochrony środowiska na Ukrainie

Iryna Kost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.13

Abstrakt


Artykuł dotyczy podstaw prawnych dla prowadzenia polityki ochrony środowiska na Ukrainie. Analizie poddano kluczowe akty regulujące tę sferę: Konstytucję Ukrainy, ustawę o ochronie środowiska naturalnego, „Główne zasady (Strategia) państwowej polityki ekologicznej Ukrainy do 2020 roku” oraz „Narodowy plan działań z ochrony środowiska naturalnego na lata 2011–2015”. Ponadto dokonano przeglądu dostosowania prawodawstwa ukraińskiego do norm unijnych w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską. Generalnie ukraińska baza prawna odpowiada wyzwaniom ekologicznym stojącym przed tym państwem. Nie przekłada się to jednak na szybką poprawę stanu środowiska naturalnego na Ukrainie. Głównymi przyczynami tego jest niska efektywność organów państwowych oraz wysoki poziom korupcji.

Słowa kluczowe


Ukraina; polityka; środowisko naturalne; ochrona; prawodawstwo; Konstytucja; ustawy; strategia; plan działań; integracja europejska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism