Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji

Katarzyna Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.003

Abstrakt


System zielonych inwestycji stanowi pochodną mechanizmu przewidzianego w art. 17 Protokołu z Kioto1, który polega na wykorzystaniu środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU2) na realizację działań związanych z ograniczaniem negatywnych zmian klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Zainteresowanie wprowadzeniem systemu zielonych inwestycji pojawiło się wśród państw europejskich, które na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przechodziły transformację ustrojową i społeczno-gospodarczą w związku z czym posiadają teraz nadwyżkę jednostek przyznanej emisji. Do krajów tych zalicza się Polskę, Rosję, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę, Czechy, Słowację, Rumunię oraz Bułgarię. Jednostki przyznanej emisji mogą zostać sprzedane krajom z Załącznika I do Protokołu z Kioto, które nie są w stanie sprostać celom redukcyjnym. Z uwagi na to, iż brak jest międzynarodowej regulacji traktatowej, która jasno określałaby ramy systemu zielonych inwestycji, krajowe regulacje prawne państw wprowadzających ten mechanizm mogą się od siebie różnić. W prawie polskim system zielonych inwestycji został utworzony na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.


Słowa kluczowe


system; zielone inwestycje; handel; emisje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Działania na rzecz redukcji emisji i adaptacji do zmian klimatu, Zmiany klimatu – Biuletyn Informacyjny IOŚ z 2009 r., Nr 18.

Gałan A., Dombrowicki P., Pisarski Z., Zborowska I., Projekty wspólnych wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce. Przewodnik dla inwestorów, Warszawa 2010.

Gorina N., Cooling down Hot Air, Global Carbon, May 2006.

Górski M. (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Karski L., System Zielonych Inwestycji (GIS) – nowy mechanizm ochrony klimatu, PUG z 2010 r.

Ministerstwo Środowiska, Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, NEWSLETTER z 2009 r.

Ministerstwo Środowiska, Zarabiamy na emisjach, Środowisko z 2009 r., Nr 22.

Opinions for Designing a Green Investment Scheme for Bulgaria.

Szymczyk J., Problemy związane z wprowadzaniem do Praktyki Protokołu z Kioto w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, Rynek Energii z 2006 r.

Tuerk A., Frieden D., Sharmina M., Schreiber H., Ürge-Vorsatz D., Working Paper, Green Investment Schemes: First experiences and lessons, April 2010.

Umeda Y., GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce, Wokół Energetyki, październik 2005.

Uzasadnienie do ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

http://www.global-carbon.com/en/290/news.html z dnia 24 marca 2011 roku.

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/ar t,196, zarabiamy-na-klimacie-system-zielonych-inwestycji.html z dnia 24 marca 2011 r.


Partnerzy platformy czasopism