Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt?

Katarzyna Lipińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.001

Abstrakt


Artykuł omawia kwestię dopuszczalności rytualnego uboju zwierząt w prawie polskim. Tak jak w większości krajów zachodnich, również w Polsce zasadą przy uboju zwierząt jest uprzednie pozbawianie ich świadomości. Zaprezentowane są regulacje unijne i międzynarodowe, które dopuszczają wyjątek od powyższej zasady ogólnej, jeżeli wynika to z wymogów religijnych. Analiza prawa polskiego prowadzi do wniosku, iż brak jest w nim jednak wyraźnie wypowiedzianej zgody na takie odstępstwo. Jedyny zapis dotyczący uboju rytualnego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę, że wykracza ono poza delegację ustawową, w konsekwencji trudno uznać obecny stan prawny za wystarczający.


Słowa kluczowe


zwierzęta; ubój rytualny; religia; prawo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt (Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt), Toruń 2005.

Bychowski Z., Ubój rytualny z punktu widzenia humanitarnego i sanitarnego. Referat wygłoszony na Komisji Specjalnej Rady Miejskiej m. st. Warszawy dla zbadania całokształtu zagadnienia rzeźnianego w Warszawie, dnia 22 lutego r. 1928, Warszawa 1936.

Mozgawa M., Prawnokarna ochrona zwierząt, Lublin 2001. Radecki W., Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z komentarzem, Warszawa 2007.

Trzeciak S., Ubój rytualny w świetle Biblji i Talmudu, Warszawa 1935.

Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2000.


Partnerzy platformy czasopism