Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (PPOŚ) to inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska. W 2009 i 2010 roku czasopismo wydawane było we współpracy z TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu. Od 2011 roku Przegląd Prawa Ochrony Środowiska wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu. Od 2010 roku partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dofinansowujący PPOŚ.

Periodyk adresowany jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków. Redakcja nie zamyka nikomu drogi do publikowania. Głównym kryterium ważącym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma.

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, stąd też rozprowadzanie egzemplarzy poszczególnych numerów jest nieodpłatne. W pierwszej kolejności wysyłka prowadzona jest z przeznaczeniem dla bibliotek uczelni wyższych, urzędów administracji publicznej, sądów administracyjnych. Osoby prywatne mogą również otrzymać egzemplarze, jednakże pod warunkiem dostępności po dokonaniu podstawowej wysyłki.

 

Działy

Polskie prawo ochrony środowiska

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Orzecznictwo, recenzje i bibliografia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Teksty nadsyłane do PPOŚ są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych 

- Redakcja wymaga od Autora PPOŚ oświadczenia o konflikcie interesu (zob. Karta informacyjna i oświadczenia autorskie PPOŚ)

- Redakcja zapewnia udział w procesie recenzjiPPOŚ Recenzentów Zewnętrznych ( (to jest osób niebędących członkami Komitetu Naukowego czasopisma, niezatrudnionych w redakcji PPOŚ, niezatrudnionych w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny PPOŚ)

- Redakcja niniejszym udostępnia do wglądu aktualny Formularz Recenzji PPOŚ

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia opracowań naukowych do PPOŚ są następujące:

a) do publikacji zostanie przyjęte jedynie opracowanie związane tematycznie z profilem PPOŚ;

b) do publikacji zostanie przyjęte jedynie opracowanie wcześniej niepublikowane;

c) do publikacji zostanie przyjęte jedynie opracowanie, które uzyskało w procesie recenzowania dla PPOŚ dwie oceny pozytywne;

d) do publikacji zostanie przyjęte jedynie opracowanie spełniające wymogi Formularza Artykułu/GlosyPPOŚ;

e) do publikacji zostanie przyjęte jedynie opracowanie, którego Autor nadesłał w chwili zamknięcia numeru Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich PPOŚ.

 

Proces recenzowania opracowania dla PPOŚ przebiega następująco:

1. Ocenę wstępną zgłoszonego opracowania przeprowadza redaktor prowadzący PPOŚ (zgodność z profilem PPOŚ, oryginalność utworu, spełnienie wymogów technicznych).

2. Od negatywnej oceny wstępnej Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Komitetu Naukowego PPOŚ, wniesione drogą elektroniczną na adres kpos@umk.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o ocenie drogą elektroniczną od redaktora prowadzącego PPOŚ. Komitet Naukowy w terminie 2 tygodni rozstrzyga w przedmiocie odwołania; rozstrzygnięcie Komitetu Naukowego jest ostateczne.

3. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny,opracowanie jest anonimowo kierowane do Recenzentów Zewnętrznych w ramach tzw. „double-blind review" (autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości).

4. Do publikacji dopuszczone zostanie wyłącznie opracowanie, które uzyskało od każdego z Recenzentów PPOŚ ocenę pozytywną.

5. W przypadku, gdy opracowanie uzyskało jedną ocenę pozytywną i jedną ocenę negatywną, redaktor prowadzący przekazuje opracowanie do trzeciej recenzji. Ocena wskazana przez trzeciego Recenzenta Zewnętrznego przesądza o kwalifikacji do publikacji w PPOŚ.

6. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję:

- o przyjęciu opracowania do druku ("w obecnej formie"; "z małymi zmianami"; "po zasadniczych zmianach lub uzupełnieniach");

- o odrzuceniu opracowania.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Lista recenzentów PPOŚ

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW w Bydgoszczy

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB

dr hab. Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Marek Górski

dr hab. Adam Habuda

dr hab. Anna Haładyj

prof. dr hab. Wojciech Radecki

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

dr hab. Piotr Rączka

dr hab. Jerzy Rotko

dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

 

Lista Recenzentów PPOŚ w latach 2013-2015:

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW

dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB

dr hab. Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Marek Górski

dr hab. Adam Habuda

dr hab. Anna Haładyj

prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

dr hab. Piotr Rączka

dr hab. Jerzy RotkoPartnerzy platformy czasopism