Alkohol w PRL

Krzysztof Kosiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2020.09

Abstrakt


Jednym z najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych w latach 1945– 1989 okazało się pijaństwo i alkoholizm. W artykule poddano analizie strukturę i skalę spożycia alkoholu, znaczenie monopolu spirytusowego dla gospodarki, próby przeciwdziałania skutkom pijaństwa i alkoholizmu, społeczne mechanizmy nadmiernego spożycia alkoholu, zjawisko picia alkoholu bez okazji oraz podczas pracy, postawy Polaków wobec pijaństwa i alkoholizmu.


Słowa kluczowe


pijaństwo; alkoholizm; „pijany budżet”; patologia społeczna; PRL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus A.M., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017

Alcohol, oprac. D. Murray, S. Sorrell, Londyn 2017

Beskid L., Dochodowa elastyczność popytu rodzin robotniczych, „Studia Ekonomiczne” 1959, nr 1, s. 106–117

Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008

Buryła S., Wojna i alkohol, w: Wojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2007, s. 209–229

Frąckiewicz L., Goszcz W., Alkoholizm w zakładach pracy w ocenie lekarzy przemysłowych, w: Alkohol w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 51–60

Hoser J., Społeczne uwarunkowania spożycia alkoholu, Warszawa 1962

Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998

Jasiński J., Spożycie alkoholu w opinii publicznej, Warszawa 1985

Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1994

Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010

Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985

Kowalik T., Słowiński P., Dragi i wojna. Narkotyki w działaniach wojennych, Warszawa 2019

Kozak M., Społeczne i ekonomiczne skutki picia alkoholu w pracy w opiniach pracowników, w: Alkohol w zakładzie pracy. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. M. Jarosz, Warszawa 1990, s. 135–136

Krawiec M., Zapobieganie alkoholizmowi a rozwiązania przyjęte w ustawie z dn. 26 października 1982 r., Warszawa 1987

Kula W., Doświadczenia i nadzieje, w: Alkohol w kulturze i obyczaju, red. J. Górski, K. Moczarski, Warszawa 1972, s. 163–179

Moczarski K., Historia alkoholizmu i walki z nim, Warszawa 1983

Moskalewicz J., Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach 1944–1982, Warszawa 1998

Rożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961

Schrad M.L., Imperium wódki. Pijana polityka od Lenina do Putina, Kraków 2015

Siciński A., Problemy przemian stylu życia w Polsce, w: Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Wrocław 1977, s. 296–337

Sowiński P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), Warszawa 2005

Społeczno-kulturalne uwarunkowania alkoholizmu w zakładach pracy woj. opolskiego, Opole 1981

Spożycie alkoholu na tle badań regionalnych, red. Z. Zakrzewski, Warszawa 1970

Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017

Wojtas A., Apostoł Żywego Kościoła, Kraków 2003

Wójcik J.W., Zapobieganie nietrzeźwości w czasie i miejscu pracy, Warszawa 1986

Zrałek M., Problem alkoholizmu wśród mieszkańców hoteli robotniczych, w: Alkoholizm w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 68–80


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism