Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989

Bartosz Kaliski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2016.11

Abstrakt


Przygotowania do Okrągłego Stołu i negocjacje między stroną społeczną (Solidarnością) a rządową (PZPR) w 1989 r. wywoływały różne krytyczne oceny w kręgach opozycji demokratycznej. Okrągły Stół przez wiele lat był punktem spornym debat historycznych i politycznych. Artykuł prezentuje sposoby argumentacji politycznych przeciwników Okrągłego Stołu – radykałów, którzy w latach 1988–1989 kontestowali linię działania Lecha Wałęsy i jego otoczenia.

Słowa kluczowe


Okrągły Stół; radykalizm polityczny; opozycja demokratyczna; upadek komunizmu; Polska Rzeczpospolita Ludowa; Solidarność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker R., Radicalism, w: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, t. 19, red. N.J. Smelser, P.B. Baltes, Amsterdam 2001

Bittner E., Radicalism, w: International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 13, red. D.L. Sills, bmw. 1968

Bukowski A., Komitety obywatelskie – ruch epoki przemian, „Studia Polityczne” 1993, nr 1

Czas przełomu: notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa 2006

Codogni P., Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009

Codogni P., Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012 Dehnel-Szyc M., Stachura J., Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991

Dietz H., Opposition der Siebziger in Polen. Ein Beitrag zur Integration neuerer Theorien sozialer Bewegungen, „European Journal of Sociology” 49, 2008, nr 2

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, red. J. Olaszek, Warszawa 2010

Dubiński K., Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak – Wałęsa, Warszawa 1990

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2014

Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015 Garlicki A., Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole, Warszawa 2003

Grzymski J., Okrągły Stół. O ograniczeniach deliberacji i konsensusu, w: Okrągły Stół – dwadzieścia lat później, red. W. Polak et al., Toruń 2009

Kaliski B., Być przeciw. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” (1988–1990), w: Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), red. B. Noszczak, Warszawa 2013

Kofman J., Żyć normalnie…? – glosa, „Krytyka” 1989, nr 31

Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 7 listopada 1987, 18 grudnia 1988, 23 kwietnia 1989, oprac. M. Strasz, Warszawa 2006

Krzemiński I., Moralne skutki transformacji ustrojowej. Wzorce działania państwa, „Studia Polityczne” 11 (2000)

Lewica przy Okrągłym Stole, red. J. Reykowski, Warszawa 2010

Macała J., Ciągle w tym samym kręgu: czarna i biała legenda Okrągłego Stoły 20 lat później, w: Okrągły Stół – dwadzieścia lat później, red. W. Polak et al., Toruń 2009

Magierska A., Okrągły Stół w dyskusjach historyków i polityków III i IV RP, w: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, t. 1, Warszawa 2009

Mokrzycki E., Bilans niesentymentalny, Warszawa 2001

Musiał F., Dyskusja o końcu PRL, „Horyzonty Polityki” 5 (2014), nr 11

Okrągły Stół: dokumenty i materiały, t. 1–5, red. W. Borodziej, A. Garlicki, Warszawa 2004

Polska 1986–1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji Miedzeszyn, 21–23 października 1999, t. 1–3, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002

Pettenkofer A., Weber’s Theory of Radical Movements: A Reappraisal, „European Journal of Sociology” 49 (2008), nr 2

Porter-Szűcs B., Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom, Chichester 2014

Ruzikowski T., Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”. Relacje i dokumenty, Warszawa 2015

Sielezin J.R., Okrągły Stół – elementy gry politycznej czy początek modernizacji Polski. Próba oceny, w:

Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011

Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995 Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009

Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 2, cz. 1: Materiały własne, oprac. K. Dworaczek, G. Waligóra, Warszawa 2016

Szwajcer P., Żyć normalnie… Szkic do portretu opozycji lat osiemdziesiątych, „Krytyka” 30 (1988) Terlecki R., Okrągły stół. Czy było warto?, „Politeja” 25 (2013)

Terlecki R., „Solidarność”. Dekada nadziei 1988–1989, Warszawa 2010

Trembicka K., Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003

Turek W., „Solidarność” w 8 lat po Sierpniu: przedmiot czy podmiot polityki? Przyczynek do genezy „okrągłego stołu”, w: „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu. Studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995

Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990 Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin–Warszawa 2013

Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej, t. 1: Regiony, red. I. Słodkowska, Warszawa 2009, t. 2: Kwatera Główna, red. I. Słodkowska, Warszawa 2011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism