Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952

Aleksander Juźwik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2016.01

Abstrakt


Artykuł, stanowiący kontynuację studiów opublikowanych w poprzednim numerze, prezentuje funkcjonowanie poszczególnych placówek opieki całkowitej i placówek opieki otwartej (częściowej), działających w ramach RTPD w latach 1945–1949 i w ramach TPD w latach 1949–1952. Nacisk położono na działalność domów dziecka i przedszkoli, Centralnego Ośrodka Wychowawczego w Bartoszycach i teatru „Baj”. Omówiono również prowadzone przez RTPD dla dzieci i młodzieży akcje masowe, a specjalnie akcję zdrowotno-higieniczną i akcję letnią. Przedstawiono funkcjonowanie poszczególnych placówek opieki społecznej w strukturze TPD, kładącej główny nacisk na rozbudowę szkół świeckich kosztem pozostałych form opieki całkowitej i częściowej. Wzmiankowano również o najwybitniejszych wychowankach RTPD i TPD.

Słowa kluczowe


RTPD; TPD; dzieci i młodzież; społeczna opieka całkowita; społeczna opieka otwarta; Polska od 1945 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babicki J.Cz., Woytowicz-Grabińska W., Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą, Warszawa 1939

Baj wśród dzieci, 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce, koncepcja i red. M. Waszkiel przy współpr. A. Kaszuby, Warszawa 2014, s. 5–28.

Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989

Górski J., Wesoły jasny dom smutnej czarnej pani (Maryna Falska), „Nowy Obywatel” 64 (lato 2014), nr 13

Jarosz D., Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948–1956, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 4 (1998), nr 2

Juźwik A., Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1944–1949. Funkcjonowanie i problemy ideowo-organizacyjne, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 13 (2015)

Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1993

Nasz Dom 1919–1989. Kronika, listy, wspomnienia, fotografie, album, oprac. Z. Kowalska, Z. Bobrowski, Warszawa 1989

Piłsudska A., Wspomnienia, Londyn 1960

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. A. Pacholczykowa et al., t. 1, Warszawa 1978

Słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1964

Sowa L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Warszawa 2011

Tułodziecki S., Dwadzieścia lat społecznej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1944–1964, Warszawa 1965

Tułodziecki S., Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1962


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism