Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” wydawana jest przez Instytut Historii PAN. Od numeru trzynastego pismo ukazuje sięjako rocznik. „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” należy do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych w kraju i zagranicączasopism poświęconych historii powojennej Polski.

Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego rodzaju pismo, zajmujące się najnowszą historią Polski, jednocześnie nawiązywał do siedmiotomowej serii „Polska Ludowa. Materiały i Studia” wydawanej w latach 1962-1968.

W swojej dwudziestoletniej historii w kilkunastu tomach (w tym czterech tematycznych) opublikowano kilkaset artykułów naukowych i edycji źródłowych. Zespołem redakcyjnym kierowała prof. Krystyna Kersten, będąca jednocześnie kierownikiem Pracowni Dziejów Polski po 1945 r., po latach przekształconej w Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. Pozostałymi członkami redakcji byli: prof. Jerzy Eisler, prof. Dariusz Jarosz, prof. Henryk Słabek i prof. Tomasz Szarota. Od numeru szóstego obowiązki redaktora naczelnego przejąłi sprawuje je do dzisiaj prof. Tomasz Szarota. W Radzie Naukowej zasiadają wybitni i uznani na całym świecie historycy, jak: Jędrzej Chumiński, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Paul Gradvhol, Padraic Kenney, Marcin Kula, Miklós Mitrovits, Andrzej Paczkowski, Anna Pelka, Dušan Segeš, Rafał Stobiecki, Bożena Szaynok, János Tischler, Marek Wierzbicki, Rafał Wnuk, Anna Wolf-Powęska, Wadim Wołobujew.

 

Działy

Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły i studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Źródła

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Leksykon historii społecznej PRL

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Brak

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  Zasady recenzowania

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Rada Redakcyjna

dr hab. prof. UE Jędrzej Chumiński
Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Antoni Dudek
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Andrzej Friszke
Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Paul Gradvohl
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Padraic Kenney
Indiana University

prof. dr hab. Marcin Kula
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr Miklós Mitrovits
Magyar Tudományos Akadémia

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Anna Pelka
Historisches Seminar der LMU
Abteilung Neueste Geschichte und Zeitgeschichte

dr Dušan Segeš
Historickýústav SAV

prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Bożena Szaynok
Zakład Historii Najnowszej
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr János Tischler
Węgierski Instytut Kultury

dr hab. Marek Wierzbicki
Delegatura OBEP IPN w Radomiu

prof. dr hab. Rafał Wnuk
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Wadim Wołobujew
Институт Cлавяноведения Российской Aкадемии HаукPartnerzy platformy czasopism