Pedagogue in Therapy and Care Work with Person with Dementia

Katarzyna Uzar-Szcześniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.025

Abstrakt


Pedagog w pracy terapeutycznej i opiekuńczej z osobą cierpiącą na demencję

Artykuł dotyczy nowego zagadnienia w refleksji pedagogicznej – roli pedagoga w terapii i opiece osób z demencją. Temat został zanalizowany w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Podstawy pracy pedagogicznej z osobami z demencją zawarte w koncepcjach geragogicznych (geragogika integratywna, dementagogika, geragogika personalistyczna, opieka skoncentrowana na osobie) stanowią punkt odniesienia dla obrazu pracy pedagoga wynikającego z badań wstępnych przeprowadzonych w trzech placówkach opiekuńczych. Integralne podejście do opieki i terapii jest częściowo realizowane w badanych środowiskach. Znajduje odzwierciedlenie w postawach personelu wobec osób chorych oraz opieki, napotyka jednak różnego rodzaju ograniczenia organizacyjne.


Słowa kluczowe


geragogika specjalna; starość; demencja; pedagog; opieka skoncentrowana na osobie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer’s Report 2018. The state of the art of dementia research: New frontiers. London, 2018.

Anastas, Jeane W. Research Design for Social Work and the Human Services. New York: Columbia University Press, 1999.

Angrosino, Michael. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN, 2010.

Brooker, Dawn. “What is person-centred care in dementia?”. Reviews in Clinical Gerontology 13 (2003): 215–222.

Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS. Ludność w wieku 60 lat i więcej. Struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa, 2016.

Durda, Magdalena. “Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się”. Gerontologia Polska 2 (2010): 76–85.

Fabiś, Artur, Łukasz Tomczyk. „Geragogika w ujęciu autorów niemieckojęzycznych”. Edukacja dorosłych 1 (2016): 181–188.

Gabryelewicz, Tomasz. “Epidemiologia choroby Alzheimera”. In: Sytuacja osób chorych na Alzheimera w Polsce. Raport RPO, ed. Andrzej Szczudlik, 33–34. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywtelskich, 2016.

Glendenning, Frank. “Educational Gerontology and Gerogogy: A Critical Perspectives”. Gerontology & Geriatrics Education 13(1993): 5–21. DOI: 10.1300/J021v13n01_02.

Główny Urząd Statystyczny. Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa, 2018.

Kilian, Marlena. “Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw”. In: Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, eds. Marzena Dycht, Lidia Marszałek, 316–341. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2009.

Killick, John. “Magic Mirrors. What People with Dementia Show us about Ourselves”. In: Ageing, Spirituality and Well-being, ed. Albert Jewell, 143–152. London: Jessica Kingsley Publishers, 2004.

Kitwood, Tom. Dementia reconsidered. The person comes first. New York: Open University Press, 2013.

Klich-Rączka, Alicja, Joanna Siuda, Karolina Piotrowicz, Magdalena Boczarska-Jedynak, Anna Skalska, Ewa Krzystanek, Barbara Wizner, Maciej Świat, Michał Skrzypek, Grzegorz Opala, Tomasz Grodzicki. “Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku”. In: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, eds. Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski, 109–121. Poznań: Termedia, 2012.

Krause, Amadeusz. “Niepełnosprawność – Inny w paradygmacie humanistycznym”. Niepełnosprawność 4 (2010): 111–121.

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera. Informacja prasowa – XX Zjazd Organizacji Alzheimerowskich. Zielona Góra, 2018.

Maderer, Peter, Alexander Skiba. “Integrative geragogy: Part 1: Theory and practice of a basic model”. Educational Gerontology 32 (2006): 125–145.

Maderer, Peter, Alexander Skiba. “Integrative geragogy: Part 2: Interventions and legitimizations”. Educational Gerontology 32 (2006): 147–158.

Nowicka, Agnieszka. “‘Zespół opiekuna’ jako konsekwencja sprawowania długotrwałej opieki nad osobą z otępieniem typu Alzheimera”. In: Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, eds. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk, 153–171. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, 2011.

Pilch, Tadeusz, Teresa Bauman. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak, 2010.

Racław, Mariola. “Opiekunowie nieformalni – ‘niewidoczne’ podmioty”. In: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ed. Mariola Racław, 275–285. Warszawa: ISP, 2011.

Silverman, David. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN, 2010.

Steurenhaler, Janina. Dementagogik. Dementiell erkrankten Menschen neu und ganzheitlich begegnen. Wiesbaden: Springer, 2013.

Uzar, Katarzyna. Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Uzar-Szcześniak, Katarzyna. “Personalistyczna perspektywa starości i jej implikacje dla pedagogii osoby”. Forum Pedagogiczne 2 (2015): 77–93.

Zych, Adam A. “Geragogika specjalna – potrzeba, konieczność, czy moralny obowiązek?”. In: Pedagogika społeczna w służbie rodziny (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny), eds. Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz, 53–60. Kielce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005.

Zych, Adam A. “Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej”. Labor et educatio 2 (2014): 271–283.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism