Integral Upbringing Inspired by Gospel

Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.019

Abstrakt


Wychowanie integralne inspirowane Ewangelią

Wychowaniem integralnym nazwane zostały wieloaspektowe zabiegi wychowawcze, których celem jest wspomaganie rozwoju osoby po to, by była ona w stanie osiągnąć możliwie wysoki stopień dojrzałości. Autorzy artykułu zmierzają do wyjaśnienia znaczenia – stanowiącej źródło chrześcijaństwa – Ewangelii dla procesów wychowania. Swe objaśnienia opierają na trzech aspektach poszerzających sposób patrzenia na życie dzięki przyjęciu Ewangelii. Wyraża się on w nowym postrzeganiu życia, odkrywaniu jego celu oraz nowej jakość zaproponowanej w Ewangelii. Analiza perykopy biblijnej (Mt 19, 16–22) pozwoliła wskazać, że wychowanie integralne wpisuje się w nurt pedagogiki transcendentnej. Pełni ono funkcję wspomagającą osobę w odkrywaniu własnej godności i przyczynia się do jej rozwoju cielesnego i duchowego. Odkrycie przez człowieka swych możliwości otwiera go na rzeczywistość świata niematerialnego i na samą Transcendencję – osobowego Boga. Dzięki tej właściwości wychowanie integralne odsłania przed człowiekiem nową jakość jego życia. Wynika ona najpierw z podmiotowego postrzegania osoby zarówno wychowanka, jak i wychowawcy, co umożliwia nie tylko nawiązywanie i rozwijanie relacji międzyludzkich, ale też relacji z Bogiem. To z kolei uświadamia, że religia chrześcijańska i stanowiąca jej podstawy Ewangelia dostarczają wychowaniu nowych narzędzi umożliwiających wspomaganie procesów wychowania.


Słowa kluczowe


wychowanie integralne; religia; Ewangelia; nowa jakość życia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. „Godność osoby fundamentem wychowania”. W: Wychowanie personalistyczne, red. Franciszek Adamski, 179–212. Kraków: WAM, 2005.

Beck, Eleonore. „Dekalog”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, 228–229. Warszawa: IW PAX, Wyd. Księży Pallotynów, 1994.

Charytański, Jan. Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła katolickiego. Kraków: WAM, 1998.

Cichosz, Wojciech. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji. Gdańsk: Zakłady Graficzne im. KEN, 2001.

Jan Paweł II. Fides et ratio. Poznań: Pallottinum, 1998.

Kaiser, Odilo. „Życie”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, 1509–1511. Warszawa: IW PAX, Wyd. Księży Pallotynów, 1994.

Kamela, Paweł. „O pojęciu światopoglądu”. Studia Iuridica XXXIV (1997): 25–32.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. „Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”. Studia Katechetyczne 12 (2016): 35–50.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. Między ignorancją a eksperckością. Edukacja religijna w kształtowaniu codzienności dorosłych. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2016.

Leske, Adrian. „Ewangelia według św. Mateusza”. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. Waldemar Chrostowski, 1133–1205. Warszawa: Verbinum, 2000.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. „Pedagogika katolicka w perspektywie pedagogiki transcendentnej”. Horyzonty Wychowania 38 (2017): 125–141.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna. Kraków: AIK, (w druku).

Marek, Zbigniew. „Duchowość, religia i wychowanie”. Pedagogika Społeczna 1 (2015): 9–22.

Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: AIK, 2017.

Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSF-P „Ignatianum”, WAM, 2005.

Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji. Kraków: WAM, 2014.

Mari, Giuseppe. „Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze”. Paedagogia Christiana 1/39 (2017): 11–28. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.001.

Mariański, Janusz. „Przedmowa”. W: Dariusz Tułowiecki, Bez Boga, Kościoła i zasad?, 5–11. Kraków: Petrus, 2012.

Michalski, Jarosław. „Kształcenie ogólne czy specjalistyczne? A może jedno i drugie …”. Peadagogia Christiana 1/29 (2012): 179–208. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2012.010.

Mółka, Janusz, Tadeusz Ślipko. „Godność człowieka w świetle etyki”. W: Godność jako wartość i problem edukacyjny, red. Iwona Jazukiewicz, Andrzej M. de Tchorzewski, 47–60. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016.

Mółka, Janusz. „Personalistyczny paradygmat pedagogiki ignacjańskiej”. W: Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. Anna Sajdak, Danuta Skulicz, 219–227. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Mółka, Janusz. „Samorealizacja w założeniach pedagogiki ignacjańskiej”. W: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. Anna Królikowska, 239–250. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2010.

Nowak, Marian. „Integralność w formacji kapłańskiej. Implikacje i wnioski dla projektów formacyjnych sformułowanych w nowym Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Formatio Permanens 17 (2017): 34–36.

Olbrycht, Katarzyna. „Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji”. Peadagogia Christiana 1/29 (2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2012.005.

Rusecki, Marian, Paweł Sokołowski. „Światopogląd”. W: Encyklopedia katolicka, t. XIX, red. Edward Gigilewicz, 335–338. Lublin: TN KUL, 2013.

Śliwerski, Bogusław. „Pedagogika bez transcendencji”. W: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu/Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanizm Today. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2008.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 2015.

Tchorzewski, de Andrzej M. Wstęp do teorii wychowania. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2016.

Waldenfels, Hans. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993.

Walulik, Anna. „Religia w kształtowaniu dorosłości. Perspektywa katolicka”. Peadagogia Christiana 2/40 (2017): 171–186. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.031.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism