Aktywność obywatelska w organizacjach trzeciego sektora a pedagogia agatologiczna Józefa Tischnera

Kazimierz Czerwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.008

Abstrakt


Społeczeństwo obywatelskie, określane też jako trzeci sektor, składa się z organizacji, stowarzyszeń, fundacji, ruchów społecznych itp., w których ludzie dobrowolnie zrzeszają się i działają dla realizacji dobra wspólnego. Efektywne działanie w tych organizacjach kształtuje u ich członków takie cechy i postawy, jak: aktywność, samosterowność, komunikatywność, krytycyzm, ale też zaufanie, lojalność, solidarność, tolerancję itp. Ma tu miejsce uczenie się nieformalne, przy okazji innych działań, od siebie nawzajem – a ten rodzaj całożyciowego uczenia się dorosłych jest zdaniem np. Mieczysława Malewskiego nowym paradygmatem andragogicznym. Koresponduje to z koncepcją pedagogii agatologicznej Józefa Tischnera, której rdzeniem jest ujęcie człowieka jako istoty, która staje się i która jest ukierunkowana na dobro. Artykuł stanowi próbę uargumentowania tej zależności

Słowa kluczowe


społeczeństwo obywatelskie; edukacja dorosłych; uczenie się nieformalne; pedagogia agatologiczna; Tischner

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chimiak, Galia. „Motywacje społeczników działających w organizacjach pozarządowych w Polsce. Próba typologii”. W: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. Piotr Gliński, Barbara Lewenstein, Andrzej Siciński, 106–134. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004.

Dąbrowska-Bąk, Maria. „Zapoznany komponent społeczeństwa obywatelskiego (między etosem granicy a etosem ułatwienia)”. W: Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego, red. Kazimierz Przyszczypkowski, Aleksander Zandecki, 85–97. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor, 1996.

Dubas, Elżbieta. „Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka”. W: Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, red. Marek Podgórny, 25–38. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.

Herbst, Jan. Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2005.

Kargul, Józef. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005.

Kasperek, Andrzej. „Autonomia i demokracja w perspektywie społeczeństwa postmaterialistycznego”. W: Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, red. Andrzej Murzyn, 101–116. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.

Kościański, Artur, Wojciech Misztal. „Wprowadzenie. Aktywność obywatelska: ile idei, ile praktyki?”. W: Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, red. Artur Kościański, Wojciech Misztal, 27–39. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008.

Malewski, Mieczysław. Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010.

Solarczyk-Ambrozik, Ewa. „Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości – między nowoczesnością a postmodernizmem”. W: Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych, red. Agnieszka Stopińska-Pająk, 56–68. Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2005.

Szacki, Jerzy. „Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego”. W: Ani książę ani kupiec – obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wyb. Jerzy Szacki, 5–62. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, 1997.

Szymczak, Wioletta. „Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”. W: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. Edward Balawajder, 27–45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Tischner, Józef. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism